ADFI_logo-2019-color-BG

Агенцията за държавна финансова инспекция търси старши финансов инспектор за Русе

ADFI_logo-2019-color-BG

На основание чл.81а от Закона за държавния служител, чл. 66, ал. 4 от  НПКПМДСл и заповед № ФК-09-79/24.03.2021 г. на директора на АДФИ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ:

              За една длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел с място на работа ИРМ-гр. Русе на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) за заемане по реда на чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл.

     I. Кандидатите за участие в подбора за заемане на определената длъжност да отговарят на следните минималнии специфични изисквания:

                   –   да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

–   да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по специалностите от професионално направление „Икономика“ или от професионално направление „Право“, с придобита правоспособност;

–   2 г. професионален опит, съгласно КДА и/или присъден най-малко IV младши ранг.         

       –    експертно ниво 5 съгласно КДА.

             Допълнителни изисквания към кандидатите:

  • компютърни умения –MS Office, правно-информационни приложения / продукти.

II. Информация за длъжността:

Извършва финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси и проверки по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП.

       Основна заплата за длъжността – 1457 лв. (средна).

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

     III.   Кандидатите за участие в подбора да представят следните документи:

3.1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в процедурата за заемане на длъжността при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;                      

3.3. Допълнителна квалификация, ако има такава;

3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

3.5. Декларация засъхранение и обработване на лични данни

3.6. Автобиография.

IV. Документи за участие в подбора могат да се подават най-късно в срок до 07.04.2021 г. включително по един от следните начини:

– по ел. поща на адрес: hr@adfi.minfin.bg

– на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“

– лица за контакт:
Жанета Анастасова, тел. 02/9859 5154
Антония Бурова, тел. 02/9859 5136;
Петя Коритарова, тел. 02/9859 5140

Сподели: