АГ „Гео Милев“ – Русе се включи в инициативата “Най-големият урок на света”

В периода 20 октомври – 20 ноември учители и учениците от Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе проведоха поредица от обучителни инициативи, насочени към Глобалните цели за устойчивото развитие на ООН.
Част от учениците в осми клас първоначално бяха запознати с всички глобални цели за устойчиво развитие и инициативата “Най-големият урок в света”. На следващ етап беше организиран уъркшоп, по време на който учениците, в малки групи от 4-5 човека, дискутираха част от Глобалните цели като “Намаляване на неравенствата”, “Край на глада”, “Възобновяема енергия”, “Добро здраве”, “Равенство между половете”, “Изкореняване на бедността” и “Качествено образование”.
Учениците анализираха съществуващите проблеми на различни нива – ниво близко обкръжение, ниво регион и ниво държава. Освен това обсъдиха вече предприетите мерки от държавите и предложиха свои решения за справяне с проблема, които представиха пред класа.
В рамките на интердисциплинарен урок с 8.a клас, момичета и момчета от 10.а клас представиха резултатите от проектно-базирано обучение, което проведоха през миналата учебна година, като ги обвързаха с “Глобална цел 7 – Възобновяема енергия”.
Ученици от 9.в клас пък се превърнаха в обучители на връстниците си от 8.в клас и проведоха урок на тема “Глобална цел 5 – Равенство между половете”. Учениците бяха провокирани да изкажат мнението си по въпроса дали има равнопоставеност между половете в съвременното общество, като споделиха, че това е тема, по която не са размишлявали задълбочено преди.
В две групи по предмета Свят и личност – ЗИП с дванадесетокласниците бяха проведени часове по темата “Запознаване с глобалните цели”. В първата част на занятието младежите трябваше чрез “мозъчна атака” да очертаят характеристиките на съвременния свят и предизвикателствата пред планетата и човечеството, след което по групи да се запознаят с различни начини за постигане на глобални цели като “Намаляване на неравенствата”, “Качествено образование”, “Устойчиви градове и общности”, “Сигурна работа и икономически растеж” и др., да направят оценка на решенията, както и да предложат свои собствени, които да представят и защитят пред съучениците си. Акцентът на занятието бе върху екипната работа, критическото мислене и изграждането на умения за решаване на проблеми и поемане на отговорност. В следващите месеци предстои част от учениците да проведат задълбочени проучвания на всяка от глобалните цели и да изготвят доклади за напредъка по всяка една от тях в глобален план.
При подготовката на дейностите за включване в инициативата на UNICEF учителите разчитаха изключително много на сътрудничество помежду си, на онлайн ресурсите на електронната страница на световната инициатива, както и на високата степен на мотивация на учениците да усвояват знания и компетентности извън рамките на формалното обучение

Сподели: