Адвокатска кантора „Димова & Северинов“

Адвокатска кантора „Димова & Северинов“ уведомява своите клиенти, че във връзка с влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни, считано от 25 май 2018 г., се въвеждат нови задължения за всеки стопански и нестопански субект на територията на ЕС. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

Изискването е организациите да назначат на трудов или граждански договор длъжностно лице по защита на данните /DPO/, както и да сключат договор с обработващ личните данни. То трябва да извърши оценка, да определи политиката за защита на личните данни, да изготви пакет от документи, свързани с въвеждането на организация по съхранение на данните. Следва да се въведат регистри, да се въведе строг периодичен мониторинг и контрол за недопускане изтичането на лични данни. Изисква се налагането на различни нива на защита, включително – физическа, документална и криптографска.

Глобите за неспазването са в размери до 4% от общия годишен оборот на организацията/дружеството или до 20 млн. евро.

~ ~ ~

Адвокатска кантора „Димова & Северинов“ вече  десет години предоставя първокласни правни услуги на чуждестранни и местни дружества от публичния и частния сектор, както и множество физически лица.

Кантората е профилирана в комплексното правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Клиенти на Адвокатска кантора „Димова & Северинов“ са освен различни по размер търговски дружества и представителства и местни клонове на големи, мултинационални компании. Кантората е специализирана в извършването на пълно правно обслужване по събиране на лоши кредити, за банкови и небанкови институции. Като клиенти на кантората през последните 10 години са едни от най-големите банки в страната.

Притежаваме интензивен опит в различни сфери на дейност: гражданско, семейно и наследствено право, вещно право, административно право, търговско право и търговска несъстоятелност, изпълнително производство, застрахователно право.  Кантората е специализирана изключително и в областта на обществените поръчки като предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужат нуждите както на възложителите, така и на изпълнителите. Клиенти на кантората са множество общини, държавни агенции и комисии, учебни заведения и държавни предприятия и публичноправни организации  на територията на цялата страна.

Къде да ни намерите:

гр. Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, вх.1, ет.2

тел.: 00359/82/878 844

e-mail: lawyers_rousse@abv.bglawyers_rousse@yahoo.com

адв. Доротея Димова – моб.тел.:00359888795885

адв. Левен Северинов  – моб.тел.:00359888796885

~ ~ ~

Law office Dimova & Severinov has for ten years provided first-class legal services to foreign and local companies from the public and private sector as well as to many individuals.

The law office is specialized in the field of a complex legal services of Bulgarian and foreign commercial companies and non-profit legal entities. Clients of Dimova & Severinov Law office are different companies as well as representations and local branches of large, multinational companies. The firm is specialized in providing full legal services in the field of collection of bad loans for bank and non-bank institutions. Over the last 10 years clients of the law office are some of the largest banks in the country.

We have extensive experience in various fields of activity: civil, family and inheritance law, real estate law, administrative law, commercial law and commercial insolvency, executive proceedings, insurance law. The law office is specialized in the field of public procurement by providing a full package of legal services designed to serve the needs of both contracting authorities and contractors. Clients of the law office are many municipalities, state agencies and commissions, educational institutions and state-owned enterprises and public law organizations throughout the country.

Where to find us:

Republic of Bulgaria, City of Rousse, 9 Peter Beron Str., entr.1, 2nd floor

landline: 00359/82/878844

e-mail: lawyers_rousse@abv.bglawyers_rousse@yahoo.com

Doroteya Dimova – attorney-at-law – mobile: 00359888795885

Leven Severinov – attorney-at-law  – mobile: 00359888796885

Сподели: