рена-стефанова-общински-съвет

Адвокат Рена Стефанова: Кой и защо не иска да знаем какво дишаме?

Преди малко повече от час приключи съдебното заседание по дело в Административен съд Русе, по което представлявах жалбоподателя екологично сдружение „Дишай Русе“ срещу отказ на РИОСВ – Русе да предостави поискана от сдружението по реда на ЗДОИ обществена информация, а именно такава относно вида и състава на веществата,които се отделят в резултат на производствените процеси в „Линамар“ ЕООД, сподели адвокат Рена Стефанова, която е и общински съветник от групата „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в ОбС – Русе.

Спорът се сведе до това налице ли е надделяващ обществен интерес от предоставянето на исканата информация, като становището на представляващия РИОСВ беше категорично, че такъв не е налице. Съгласно легалната дефиниция в ЗДОИ : „Надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 или чл. 3а.“

Г-жа Стефанова поясни, че според РИОСВ – Русе, чиято основна задача е да следи за опазване на чистотата на атмосферния въздух, информацията относно това дали дадено производство отделя вредни вещества,какви и колко не може да бъде предоставена поради липса на надделяващ обществен интерес.

Дали не са налице съмнения за корупция или злоупотреба с власт, когато едно предприятие работи в отклонение от зададените параметри в комплексното му разрешително? Кой и защо не иска да знаем какво дишаме, попита г-жа Стефанова.

Ако констатираните при измерването вещества не са извън обхвата или извън нормите зададени в комплексното разрешително, защо това да не бъде доведено до знанието на обществото в дух на прозрачност в работата на РИОСВ, отправи още въпроси тя.

По думите и, отговорите сочат на наличието на поне една от предпоставките на закона относно наличието на надделяващ обществен интерес.

Очакваме решението на съда, като вярваме в неговата независимост и безпристрастност, подчерта Рена Стефанова.

Сподели: