административен-съд

Административен съд – Русе обяви нищожността на решението на ОбС – Русе от края на 2022 година, с което се определят цените за таксиметрови превози

Административен съд – Русе обяви нищожността на Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Председателят на Общински съвет – Русе е внесъл за разглеждане от ОбС – Русе Предложение вх. № 912 от 11.11.2022 г. относно приемането на решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе.

В предложението било посочено, че в Общински съвет – Русе е постъпило Писмо вх. № 831 от 18.10.2022 г. от заинтересовани таксиметрови превозвачи с искане за промяна в цената на предлаганата от тях услуга съответно за дневна 1.05 – 1.50 лв./км. и нощна 1.20 – 1.80 лв./км. Основен мотив за исканите промени в цените бил покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда, както и обстоятелството, че същите не отговарят на пазарната действителност в гр. Русе.

Посочено било още, че с изменението на чл. 24, aл. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници /Наредбата/ (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.), в срок до 31 октомври общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември.

В предложението било уточнено, че последното изменение на цените за километър пробег било прието с Решение № 678/14.10.2021 г., където Общински съвет – Русе е определил минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0.89 лв. на км. и нощна тарифа 0.99 лв. на километър и максимални такива – дневна тарифа 1.29 лв. на км. и нощна тарифа 1.49 лв. на км.

От съдържанието на предложението става ясно още, че на 10.11.2022 г. било проведено заседание на Постоянната комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, която разгледала постъпилотопредложение за промянана цените и единодушно взела решение предложението да бъде разгледано от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, където да се прецени, законосъобразността на предложението и дали да бъде изготвен проект на решение. Предвид обстоятелството, че предложението касае приемането на решение, което притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е посочено, че било необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият следвало да бъде публикуван на сайта на Общинския съвет не по-късно от един месец преди приемането му, налице са данни за това. В тази връзка на свое заседание ПК по ЗОРС взела решение такъв проект да бъде изготвен и внесен от Председателя на Общински съвет — Русе.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на ОбС – Русе предложил на ОбС да вземе следното решение:

„На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр. чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

1. Минимални цени:

1.1. Дневна тарифа – 1.05 лв.;

1.2. Нощна тарифа – 1.20 лв.

2. Максимални цени:

2.1. Дневна тарифа – 1.50 лв.;

2.2. Нощна тарифа – 1.80 лв.“

Съгласно Протокол № 43, на заседанието на 13.12.2022 г. са присъствали четиридесет и девет от общо петдесет и един общински съветници, като след разглеждането на т. 33 от дневния ред и след приемането на предложение, съгласно което да се определи по-ниска минимална цена на дневна и нощна тарифа, съответно – 0.89 и 0.99 лева, след поименно гласуване, 35 (тридесет и пет) общински съветници са гласували „за“ предложения проект на решение с приетото към него допълнително предложение, 1 (един) е гласувал „въздържал се“ и е нямало „против“ (л. л. 2 – 16 от преписката).

Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г., е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр. чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, във връзка с Контролен лист № 1083 от 25.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, съдържащ предложение за приемането на решението от председателя на съвета.

С решението се определят цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, считано от 01.01.2023г., както следва:

1. Минимални цени:

1.1. Дневна тарифа – 0.89 лв.;

1.2. Нощна тарифа – 0.99 лв.

2. Максимални цени:

2.1. Дневна тарифа – 1.50 лв.;

2.2. Нощна тарифа – 1.80 лв.

Решението на общинския съвет е изпратено на областния управител на Област Русе на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на 22.12.2022 г., за което е представен по делото заверен препис от извлечение от електронна поща (л.100 от делото), като е получено в деловодството на Областна администрация — Русе с вх. № 08-01-125 от 22.12.2022 г.

Със Заповед № 4-95-00-721 от 29.12.2022 г. (л. л. 46 – 49 от делото) Областният управител връща за ново обсъждане Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на ОбС – Русе като незаконосъобразно.

Мотивите на областния управител се изразяват в това, че с решението са нарушени нормите на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр) и чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. (Наредба № 34) за таксиметров превоз на пътници. Според цитираните норми общинските съвети следва в срок до 31 октомври да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. В случая решението на Общински съвет – Русе е прието на 13.12.2022 г., поради което областният управител е счел, че не са спазени сроковете, установени със ЗАвПр и Наредба № 34. Посочил е, че последствията от неспазването на определения срок – 31 октомври, са уредени в изречение второ на същите норми от ЗАвПр и Наредба № 34 по следния начин: когато не бъдат утвърдени от Общинския съвет в предвидения законов срок минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година. Освен това е счел още, че с приемането на процесното решение не е съобразена и разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от АПК, според която административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест – до решаването на спора от съответния орган, както и че решението е прието при наличие на непълни и противоречиви мотиви за това – нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.

Заповедта и придружителното писмо към нея са получени от Общински съвет – Русе на 29.12.2022 г., видно от представения по делото заверен препис от извлечение на Дневник за входяща и изходяща поща на ОбС – Русе (л. л. 96 – 103 от делото).

Законовият 14-дневен срок за произнасяне на Общински съвет – Русе изтича на 12.01.2023 г.

В срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА не последвало ново разглеждане на върнатото решение и областният управител, на основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА сезирал настоящия съд с оспорване на Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на ОбС – Русе.

В Писмо вх. № 540 от 07.02.2023 г. на председателя на ОбС – Русе е посочено, че на заседанието на ОбС – Русе, проведено на 24.01.2023 г., ОбС – Русе не е отменил процесното решение, тъй като проектът за отмяна на акта е бил оттеглен от неговия вносител (л. 96 от делото и л. 27 от преписката).  

Срещу процесното решение са постъпили и субективно съединени жалби от Х.Г.А., М.И.П., Й.М.Р., тримата с адресна регистрация в Община Русе, чрез процесуален представител адв. Д.М.Д. ***, К.К.А., М.Г.Н., И.Н.И. и М.Н.Ч., и четиримата с адресна регистрация в Община Русе, чрез процесуален представител адв. А.С.Б. ***, в които са изложени идентични съображения за незаконосъобразност на решението на общинския съвет, а именно, че нормата на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) предвижда принципна компетентност на общинския съвет в изпълнение на своите правомощия по ал.1 на същия член да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на ОбС – Русе обаче се явява незаконосъобразно, тъй като съгласно чл. 24, ал. 11 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр) Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община, като регламентираният от закона срок е преклузивен. Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на ОбС – Русе е прието на 13.12.2022 г., т.е. след изтичане на определения законов преклузивен срок. В този случай законодателят е посочил, че когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.

Сподели: