административен съд русе

Административен съд – Русе отмени разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово

С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С Решение № 30/17.09.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 120 ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово:
Чл. 20. (1) Председателят на общинския съвет:
15. подписва заповеди за командировки на кмета и на общинските съветници в чужбина;

Решението е влязло в сила на 03.10.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 09.10.2018 год.

Сподели: