Административен съд – Русе отхвърли протест на прокуратурата срещу решение на ОбС – Русе

Състав на Административен съд – Русе отхвърли като неоснователен протеста на Окръжна прокуратура срещу част от Решение № 566/22.06.2017 г. на Общински съвет – Русе, с което са отдадени под наем недвижими имоти – частна общинска собственост на четири политически формации за партийни клубове.
Дело № 296/2018 г. бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Русе, която претендира прогласяване на нищожност на оспореното решение поради противоречие с материалноправните разпоредби.
Според съда нарушенията на законовите изисквания за валидност на административния акт трябва да са съществени и в обективно несъответствие между издадения акт и изискванията и предписанията на закона.
От приложените по делото доказателства и установени факти съдът намира, че протестираното решение има правно основание и поражда правни последици – решението е валиден индивидуален административен акт, постановен от компетентен държавен орган, в предписаната от закона форма, с необходимите реквизити и съобразно установените изисквания. Изтъкнатите в протеста пространни доводи за незаконосъобразност на акта са неотносими към спора за нищожност и не следва да се обсъждат. Решението на Общински съвет – Русе по точки VII, VIII, IX и X е прието с изискуемото от закона мнозинство, при поименно гласуване и при наличие на материалноправните предпоставки за това.

С тези съображения съдът отхвърля протеста на Окръжна прокуратура – Русе като неоснователен.
Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе и е на адрес:
http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d818/29670418.htm

Сподели:

Още новини от деня