административен съд русе

Административен съд – Русе потвърди санкция от АДФИ спрямо кмета на Община Ветово

С Решение № 164 от 14.03.2018 г., постановено по АНД № 196/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, съдът e отменил НП № № 11-01-280 от 20.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на Г.А.Г. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. Нарушението, довело до прилагане на тази санкционна разпоредба според актосъставителя и АНО е на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Съгласно тази разпоредба, /неправилно посочена без съответната алинея (ал. 1) на коректно описаното словесно в НП нарушение/ не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. За да наложи наказанието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, АНО е приел, че на 01.09.2016 г. в Община Ветово, Г. Г., в качеството си на кмет на общината и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗПФ, е сключил Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с „Подем – 2001“ ООД, гр. Ветово с предмет: „Текущ ремонт на ограда СУ „Васил Левски“, гр. Ветово“ на стойност 10 319,52 лева с ДДС. С този договор кметът на общината поел ангажимент за разход за 2016 г. на стойност 10 319,52 лева с ДДС, без същият да е предвиден в Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. Така описаното деяние е квалифицирано като нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси. За същото му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

По делото се установява, че бюджетът на Община Ветово е приет с Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово.

Областният управител на Област Русе върнал за ново обсъждане в Общинския съвет Решение № 173 по Протокол № 15/29.07.2016 г. относно приемане на бюджета на Община Ветово за 2016 г., взето на заседание на Общински съвет – Ветово. Заповедта на Областния управител е получена в Община Ветово и заведена с вх. № 06-01-224/16.08.2016 г. От тази дата е започнал да тече 14-дневният срок по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА за разглеждане от общинския съвет на върнатото решение. Този срок е изтекъл на 30.08.2016 г. Срокът по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, в който областният управител може да оспори пред Административния съд решението е изтекъл на 07.09.2016 г. – първият работен ден, след 06.09.2016 г.

На 18.08.2016 г. Кметът на Община Ветово оспорва пред АдмС – Русе Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово. С оспорването, кметът е поискал и спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на решението, имащо характер на общ административен акт. С определение на АдмС – Русе от 26.08.2016 г. искането за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение е оставено без уважение. С частна жалба от 02.09.2016 г. Кметът е оспорил определението на съда. С определение от 28.09.2016 г., състав на ВАС е отхвърлил жалбата и оставил в сила определението на първоинстанционния съд.

Аминистративен съд – Русе отмени Решение № 164 от 14.03.2018 г., постановено по АНД № 196/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-280 от 20.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ и потвърди Наказателно постановление № 11-01-280 от 20.12.2017г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Г.А.Г. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Решението е окончателно.

Сподели:

Още новини от деня