административен съд русе

Административният съд в Русе потвърди голяма финансова корекция по проект на РИОСВ – Русе с европейско финансиране

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе против Решение от 25.09.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година за налагане на финансова корекция по Проект № BG16М1ОР002-3.007-0001-С02 „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FО на територията на поддържан резерват “Сребърна“ в размер на 25% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 година разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, от стойността на сключения договор № ОПОС 2018-06 от 06.07.2020 г. с изпълнител „Проил“ ЕООД, на стойност 398 000,00 лева без ДДС.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

От представената административна преписка се установява, че РИОСВ –  Русе е бенефициер по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година № РД-ОП-87 от 29.08.2018 г., № РД-ОП-46 от 09.06.2020 г., peг. № BG16M10P002-3.007-0001-C02 за изпълнение на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FО на територията на поддържан резерват “Сребърна“, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година.

С Решение № ОПОС 2018-05 от 05.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Русе е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0 -Алувиални гори c Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“. Процедурата е приключила със сключване на договор № ОПОС 2018-06 от 06.07.2020 г. с изпълнител „ПРОИЛ“ ЕООД на стойност 398 000.00 лв. без ДДС (л. л. 21 – 28 от преписката).

При извършен последващ контрол върху горепосочената обществена поръчка във връзка с предоставянето на финансиране по ОПОС 2014-2020 година ръководителят на УО е установил, че са извършени две нарушения с финансов ефект.

За констатациите на УО жалбоподателят е информиран с Писмо изх. № 3-007-0001-2-552 от 28.08.2020 г., връчено на жалбоподателя по електронен път на същата дата.

Установените нарушения се изразяват в следното:

  1. Извършено е нарушение на чл. 2,ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 60,ал. 1 от ЗОП, тъй като възложителят чрез действие е издал Решение № ОПОС 2018-05 от 05.03.2020 г. за откриване на обществената поръчка, с което е одобрил незаконосъобразна документация, в частност в раздел III.1.1 от обявлението, а именно, изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците – конкретно поставил е критерий за подбор „притежаване на удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите на основание чл. 241 от Закона за горите (ЗГ), а в случай че участникът в процедурата е физическо лице – удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите на основание чл. 235 от ЗГ.

Нарушението попада в категорията нередности, разписани в Т. 10, б. „а“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57/2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 06 март 2020 г., за което в условията на чл. 5 от Наредбата е определена финансова корекция по пропорционалния метод в размер 25% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 година разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл.1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, по сключения договор с изпълнителя.

  • Извършено е нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, Т. 5 от ЗОП, тъй като възложителят чрез действие – издал е Решение № ОПОС 2018-05 от 05.03.2020 г. за откриване на обществената поръчка, с което е одобрил незаконосъобразна документация, в частност раздел в III.1.3 от обявлението, касаещ изискването, участниците да разполагат с квалифициран персонал с квалификация и опит, като за всеки един от тримата изискани от възложителя експерти е записано, че същите следва да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от ЗГ.

Нарушението попада в категорията нередности разписани в Т. 10, б. „а“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57/2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 06 март 2020 г., за което в условията на чл. 5 от Наредбата е определена финансова корекция по пропорционалния метод в размер 25% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 година разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл.1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, по сключения договор с изпълнителя.

Жалбоподателят е уведомен, че на основание чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности се предлага да му бъде определена обща финансова корекция от 25% върху допустимите разходи, финансирани по програмата, от договора с изпълнителя на обществена поръчка.

На основание чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ му е дадена възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени възражения, което той е сторил с Писмо изх. № И-2826 от 11.09.2020 г.

На 25.09.2020 г. на основание чл. 70, ал. 1, Т. 9 и чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-ОП- 87 от 29.08.2018 г., № РД-ОП-46 от 09.06.2020 г., peг. № BG16M10P002-3.007-0001-C02 за изпълнение на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FО на територията на поддържан резерват “Сребърна“, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година, с оглед констатациите в Писмо изх. № 3-007-0001-2-552 от 28.08.2020 г., Ръководителят на УО на ОПОС 2014-2020 година е издал оспореното в настоящото производство решение, с което е определил на РИОСВ – Русе финансова корекция в размер на 25% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 година разходи по договор № ОПОС 2018-06 от 06.07.2020 г., с изпълнител „Проил“ ЕООД, на стойност 398 000,00 лв. без ДДС, връчено по електронен път на същата дата.

Наложената финансова корекция е обоснована от правна страна с нормите на чл. 70, ал. 1, Т. 9 от ЗУСЕСИФ и Т. 10, б. „а“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57/2017 г., изм. с ПМС 202/2019, ДВ, бр. 67 от 23 август 2019 г., бр. 19 от 06.03.2020 г. (Наредбата).

В решението са изложени възраженията на жалбоподателя и становището на УО по тях, както и аргументи, че са изпълнени всички елементи от фактическия състав на нередността по смисъла на чл. 2 (36) от Регламент № 1303/2013 г., включително доводи относно финансовото отражение на нарушенията. Изложени са и доводи относно определянето на процентния показател на финансовата корекция.

Сподели: