Административният съд в Русе прекрати производството по дело срещу сборния бюджет на Община Русе

С определение от 13.11.2013 г., постановено по административно дело № 78/2013 г., Административният съд прекрати производството и остави без разглеждане жалбата на Мариян Димитров срещу решение № 450/18.02.2013 г. на Общински съвет – Русе, с което е приет сборният бюджет на Община Русе за 2013 г. Съдът се мотивира, съобразявайки се със становищата на страните и представените с административната преписка доказателства, включително и аудиозаписи на проведеното на 30.01.2013 г. публично обсъждане н…

Код на новината : *120219.html

    

Сподели: