Административният съд в Русе се произнесе по жалба, свързана с бъдещото изграждане на част от бул. „Потсдам“

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Дунав трейд” ЕООД, със седалище гр. Русе, представлявано от управителя М.С.Б., против Заповед № РД-01-1120 от 13.05.2020 г. на Заместник-кмет на Община Русе, в частта й,  с която се  разрешава изработване на проект за изменение на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ в района на кръстовище – ул. ”Потсдам“ и ул. “Иван Ведър“ в гр.Русе.

Съдът остави без разглеждане жалбата на „Дунав трейд” ЕООД, със седалище гр. Русе, представлявано от управителя М.С.Б., в частта й против Заповед № РД-01-1120 от 13.05.2020 г. на Заместник-кмет на Община Русе, в частта й, с която се  разрешава изработване на проект за ПУП – план за регулация на ПИ с идентификатор 63427.8.213 в кв.3008 по плана на Източна промишлена зона в гр.Русе, като се образува нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХI-213 по плана на гр.Русе.

Съдът прекрати производството по делото в тази му част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Въз основа на нотариален акт №041, т.ІV, д.№345/2009 г. на нотариус Кремена Петкова “Дунав трейд” ЕООД се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор 63427.8.213, с административен адрес: гр.Русе, ул.”Потсдам“ №14, с площ от 1290 кв.м., стар идентификатор 57, квартал Източна промишлена зона в гр.Русе, заедно с построените в него сгради.

Видно от нот. акт №110, т.І, д.№400/2000 г. на нотариус Ц. М., с район на действие-РРС същият ПИ, тогава с пл.№ 57, е бил собственост на “Автоимпекс” ООД, гр.София, което дружество го продава на дружеството- жалбоподател с договор за покупко-продажба /нот. акт №136, т.V, д.№258/2002  г. на нотариус К. П. с район на действие РРС/

С процесната Заповед № РД-01-1120 от 13.05.2020 г. на Заместник кмет на Община Русе  на основание чл.134, ал.2, предл.първо, вр. чл.134, ал.1, т.2 и по аргумент от чл.136, ал.1 ЗУТ, както и на основание чл.17, ал.1 и чл.124а, ал.7 от ЗУТ е одобрено задание и е разрешено изработване на ПУП – ИПУР в района на кръстовище ул.”Потсдам” и ул.“Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ  63427.8.213 в кв.3008 по плана на Източна промишлена зона в гр.Русе.

Видно от оспорената заповед, същата  съдържа две разпореждания, а именно: с едното се разрешава изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ в района на кръстовище – ул.”Потсдам“ и ул.“Иван Ведър“, което изменение е на плана за улична регулация на ул.“Потсдам“, одобрен със Заповед №862/19.09.1973г., издадена от Председателя на ГНС-Русе, а с другата част  е дадено разрешение за изработване на проект за ПУП –  ПР на ПИ, собственост на дружеството-жалбоподател „Дунав трейд” ЕООД. Тези две разпоредителни части на заповедта имат различни основания, различни последици и режим на правна регламентация по приложимия ЗУТ.

Заповедта, в първата й част, е за разрешение за изработване на проект за изменение на вече одобрен ПУП – ПУР и към нея е относима нормативната уредба по чл.135 от ЗУТ. Процедурата, регламентирана от цитираната разпоредба, предхожда тази по одобряване на проекта за изменение на ПУП. В хипотезата на чл.135, ал.3 ЗУТ кметът на общината издава заповед, с която разрешава или отказва изработване на проект на изменение на вече одобрен ПУП. Процедурата е предварителна и започва по заявление на лицата по чл.131 от ЗУТ или служебно – ал.3 на чл.135 от ЗУТ допуска служебно разрешаване да бъде изработен проект за изменение на ПУП /разглежданият казус попада в тази последна хипотеза/. Следователно, заповедта в първата си част е с характеристиките на позитивен акт  по чл.135, ал.5 ЗУТ, който е административен акт по смисъла на чл.214, т.1 от ЗУТ и подлежи на съдебен контрол. Оспорващото дружество е с правен интерес от оспорване – явява се заинтересовано лице по смисъла на чл.131,ал.1 от ЗУТ, тъй като видно от обяснителната записка и скицата предложение изменението е на уличнорегулационни линии, но с него се засяга част от ПИ с идентификатор 63427.8.213, собственост на „Дунав трейд” ЕООД. Заповедта, в съответствие на чл.135, ал.7 от ЗУТ, е разгласена по реда на чл.124б от закона, видно от извадка от сайта на Община Русе и протокол, удостоверяващ залепването й на таблото за съобщения на Общината. Съобщаването е извършено на дата 20.05.2020 г., поради което жалбата на „Дунав трейд” ЕООД, със седалище гр. Русе, входирана на 29.05.2020 г., е подадена при спазване на преклузивния 14 дневен срок за оспорване по чл.215 от ЗУТ.

Заповедта, в коментираната й първа част, е издадена от компетентния за това орган, в съответствие на чл.135, ал.3 от ЗУТи съобразно Заповед № РД-01-3580 от 05.12.2019 г. /л.11 от преписката/, с която кметът на Община Русе, на основание §1, ал.3 от ДР ЗУТ делегира правомощията си на зам. кмета на общината, с ресор  устройство на територията – инж.Магдалина Илиева, функции да издава заповеди  с правни основания по ЗУТ, вкл. по т.3 – заповеди по чл.135, ал.3 или чл.135, ал.5 от ЗУТ за допускане с мотивирано предписание или отказ да се изработи проект за изменение на устройствени планове. Заповедта е издадена в условията на делегация, каквато в закона е предвидена, а от органа – титуляр е налична нарочна заповед за предоставяне упражняването на конкретни правомощия по устройствения закон на органа, издател на оспорения административен акт.

В предварителна процедура, при която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП, при служебно задание по ал.5 на чл.135 от ЗУТ на разпоредбата, е необходимо да е  представена  скица – предложение по ал.2 от нормата. В случая това условие е налице – скица-предложение на л.6 от преписката.  Служебното задание по ал.5 на чл.135 от ЗУТ е приложимо при разрешаването на проекти за изменение на ПУП при наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от закона. В случая органът се е позовал на това чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ. В заповедта, като основание за издаването й, тази норма е посочена, но отсъства приложимата на чл.135, ал.3 от ЗУТ. Това съдът преценява като несъществено нарушение на формата на акта, доколкото относимото правно основание фигурира в придружаващата скица-предложение – в нея е посочено като правно основание  „ …….чл.135, ал.2, ал.3 и ал.4,т.1…. от ЗУТ“, а и от текстовата част на заповедта и скицата недвусмислено се установява волята на органа-издател – разрешаване изработването на проект за изменение на план за улична регулация.  

По делото, за изясняване на спора от фактическа страна, е приета комплексна експертиза. Видно от нея  и приложените към нея писмени доказателства /приети от съда и приобщени към доказателствения материал по делото/ е, че процесното дадено разрешение за изработването на проект за ИПУР е свързано с одобрени инвестиционни проекти за обект: ”Реконструкция на ул.”Потсдам” и свързването й с пътен възел бул.”България”-бул.”Липник” от кръговото кръстовище на ул.”Тулча” до кръговото кръстовище до КАТ”. От обяснителната записка към ТИП, част „Пътни работи и геодезия“ е видно, че съгласно ГКТП към ОУП на гр.Русе, ул.”Потсдам” е определена като главна улица ІV клас – елемент от първостепенната улична мрежа. Улицата обслужва Източна промишлена зона на гр.Русе. Целта на проекта е подобряване на транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона на Русе чрез преразпределение на транспортните потоци в града, преодоляване на транспортните “тапи” и безопасен достъп на всички, по-пряка и удобна връзка от кръговото кръстовище ул.“Тулча“ – ул.“Потсдам“- „Автогара Изток“ с пътен възел бул.“Българи““-бул.“Липник“ на международния транспорт при по-голяма пропусквателна способност на ул.“Потсдам“. Издадено е било РС №456/26.10.2018 г. на главния архитект на Община Русе /л.128 от делото/ за реконструкция на ул.”Потсдам” и свързването й с пътен възел бул.”България” – бул.”Липник” от кръговото кръстовище на ул.”Тулча” до кръговото кръстовище до КАТ” и Заповед №РД-03-37 от 30.06.2020 г. за допълване на РС №456/26.10.2018 г. на главния архитект. От РС е видно, че реализацията на проекта е на пет етапа. От експертите е установено, че оспореното разрешение по чл.135,ал.3 и ал.5 от ЗУТ касае етап 5: “участъка от ОТ 83 до ОТ 146”. От експертизата и приложените към нея доказателства е установено, че строежът е реализиран и приет с Констативен акт за установяване на годността за приемане на строеж от 14.01.2020 г. относно етап 2 и етап 3. Даденото разрешение за изменение на ПУП – ИПУР касае реализацията на проекта за следващия се етап 5. С изложените обстоятелства е обоснова хипотезата на служебно нареждане да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план по чл.135,ал.5 от ЗУТ поради възникнали общински нужди за реализиране на обекта ”Реконструкция на ул.”Потсдам” и свързването й с пътен възел бул.”България”-бул.”Липник” за имоти – публична общинска собственост, каквито се явяват улиците по силата на § 7 ЗМСМА и чл.3,ал.2,т.1 от ЗОбС.

От приетата по делото експертиза и обясненията на вещите лица в открито съдебно заседание на 12.01.2021 г. се установява, че разрешението за изработване на проект за изменението на ПУР е съобразено с действалия към момента на издаване на заповедта ОУП на гр.Русе., както и отговаря на изискванията на Наредба №РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната схема на урбанизираните територии. Според вещото лице инж. Н. скицата-предложение по чл.135,ал.2 от ЗУТ е достатъчно обемна и пълна, с ясен обхват на уличната регулация, като е отразена северната регулационна линия на трасето /неоцветена/, която е тази по действащия ПУР, а одобрен със Заповед №862/19.09.1973 г. и за която не се предвижда изменение, а също и южната, за която се отнася разрешеното изменение. По искане на оспорващата страна /въпрос №4 и въпрос №5 на експертизата/ вещите лица са изследвали и въпроса дали проектът за изменение съответства и на проекта за нов общ устройствен план на общината /ОУПО/, приет на Експертен съвет /има се предвид окончателният проект на ОУПО, приет  с Решение №1 от Протокол №20/23.09.2020 г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе на основание чл.127, ал. 3 от ЗУТ – известен факт на страните по делото, а и общоизвестен факт, оповестен в сайта на Община Русе/. На въпросите в заключението и в открито съдебно заседание при изслушване на експертите е даден положителен отговор и на този въпрос. В процедурата по чл.135 от ЗУТ проверката на съда се свежда до: налице ли е искане по чл.135, ал.1 от ЗУТ или служебно задание по ал.5 на разпоредбата, представена ли е скица – предложение по ал.2 на разпоредбата, както и се прави преценка за съответствие на предложението с правилата и нормите по устройство на територията, както и с ОУП на населеното място, ако такъв е наличен. Всички тези условия в случая за налице, поради което оспорената заповед в частта й, в която се разрешава  изработване на проект на изменение на вече одобрен ПУП – изменение на план за улична регулация, е законосъобразна. Поставените от оспорващата страна други въпроси  към експертите – скицата-предложение съдържа ли осови линии и осови точки, бордюрни линии и тротоари; отговаря ли разрешеното изработване на проект за  изменение на плана на изискванията за икономичност и целесъобразно устройство на територията по чл. 108, ал. 5 ЗУТ и др., са ирелевантни за предмета на настоящия спор, те биха имали отношение към последваща процедура по одобряване на проекта за изменение на ПУР.

По-горе съдът изложи становище, че оспорената заповед съдържа две разпореждания. С второто от тях, видно от посоченото в заповедта правно основание – чл.124а, ал.7 и чл.17,ал.1 ЗУТ и текстовата част на акта, а и от приложеното задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ и скицата-предложение,  е дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация на ПИ с идентификатор 63427.8.213 /собственост на жалбоподателя/ в кв.3008 по плана на Източна промишлена зона в гр.Русе, като се образува нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХI-213 по съществуващите имотни граници от изток, запад и юг и на отстояние 4м северно от действащата улично регулационна линия на ул.“Потсдам“. В задание изрично е посочено, че за ПИ – частна собственост няма отреден урегулиран поземлен имот.

По своето съдържание и последици заповедта в тази част представлява акт  по чл.124а, ал.2 ЗУТ, който се издава от кмета на Общината / в случая от зам. кмет като делегиран орган на основание § 1, ал. 3 ДР ЗУТ и горецитираната  и коментирана по-горе заповед за това/  и касае първоначално разрешаване на изработване проект на ПУП – ПР на поземлен имот. Актовете от тази категория, с които  са упражнени правомощия по чл.124а, ал.2 от ЗУТ, са изрично обявени от закона за неподлежащи на оспорване – чл.124б, ал.4 от ЗУТ. На това основание оспорването срещу заповедта в тази й част се явява недопустимо. По отношение на наведените доводи, че за имота на дружеството има приложена регулация  и същият не подлежи на първично регулиране по реда чл.17, ал.1 ЗУТ, както и че производството е започнало без направено искане от собственика на имота, съдът намира, че тези доводи са относими при реализиране на защита на жалбоподателя като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, при евентуално   оспорването на впоследствие издаден акт за одобряване на ПУП – план за регулация на имота. В тази връзка съдът цени като неотносими към предмета на  настоящия спор  множеството представени от страните доказателства относно статута на имота – урегулиран или не към датата на издаване на процесната заповед. Както бе посочено по – горе в случая е налице издадена заповед в една предхождаща одобряването проекта за ПУП процедура – тази, разрешаваща изработване на проект по чл.124а, ал.2 от ЗУТ и този акт не подлежи на съдебен контрол. Оспорването в тази част е недопустимо, в какъвто смисъл съдът споделя довода на ответната по делото страна. Производството пред съда подлежи на частично прекратяване.

Сподели: