административен съд русе

Административният съд остави без уважение жалбата на Екосдружение „Дунавски регион“ срещу решение на ОбС за Общия устройствен план на Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе остави без уважение жалбата, подадена от Екосдружение „Дунавски регион“ Русе с ЕИК 176903120 с председател на Управителния съвет В.З.М., чрез адв. А.К., срещу Решение № 304 , прието с Протокол №14 от 19.11.2020г. на Общински съвет Русе. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на България.

С обжалваното Решение № 304, прието с Протокол №14 от 19.11.2020г. на Общински съвет Русе е одобрен Общия устройствен план на Община Русе. В жалбата, подадена от Екосдружение „Дунавски регион“ Русе, са развити съображения, че атакуваното решение, като административен акт, е издадено  при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което води до неговата незаконосъобразност и това е основание  за отмяната му по реда на чл.146, т.3 от АПК, вр. чл. 184 от АПК. Съдът, в проверката по чл. 159 от АПК, намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане и производството следва да се прекрати, тъй като оспорващият не притежава активна процесуално легитимация, предостявяща му правото да оспорва подобен акт. Атакуваното решение е издадено по реда на Глава шеста  от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, Раздел трети, чл.124 и сл. от ЗУТ – Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове . В чл.127, ал.12 (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) от ЗУТ е очертан кръга от лица, които могат да обжалват общия устройствен план : Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания.  С изрични указания съдът е предоставил възможност на жалбоподателите да представят доказателства, с които да докажат правото си на обжалване на общия устройствен план, а именно че към датата на подаване на жалбата са собственици на недвижими имоти на територията на град Русе, носителите на ограничени вещни права или концесионери според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. В предоставения срок такива доказателства не са представени, жалбоподателят е развил своите съображения, с които се опитва да замести изрично предвидените от ЗУТ предпоставки, относно допустимостта на жалбата. В молбата до съда жалбоподателят ясно е посочил, че не е собственик на недвижими имоти. Това обстоятелство го изключва от кръга на лицата, които могат да обжалват общия устройствен план. Подадената от Екосдружение „Дунавски регион“ Русе е недопустима на основание чл. 159, т.2 от АПК – оспорващият е неправосубектен. На това основание жалбата следва да се остави без разглеждане и производството да се прекрати.

Сподели:

Още новини от деня