Нови обемни букви красят Ценово

АДФИ установи нецелево разходвани средства в Община Ценово за превоз на деца и ученици

Агенцията за държавна финансова инспекция извърши проверки на линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превоз /Наредбата/ в Община Ценово.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗДФИ. При финансовата инспекция са проверени разходи на обща стойност 33 464 лв., от които 19 728 лв. по 4 броя договори за извършване на обществен превоз и 13 736 лв. за безплатен превоз на деца и ученици, организиран по реда на чл. чл.20, ал.1, т.4 от Наредбата чрез превоз за собствена сметка. На финансиращия орган МФ са възстановени средства в общ размер на 19 874,93 лв., както следва:

  • нецелево разходвани средства в общ размер на 1 963, 60 лв., от които: 1 714, 70 лв. заплатените средства не са свързани с предназначението на предоставените целеви средства – за покриване стойността на безплатните превози за собствена сметка на деца и ученици по чл. 19, т. 8 от Наредбата от 2015 г. и 248, 90 лв. над максимално определения от министъра на образованието и науката, размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег.
    По време на инспекцията средствата в размер на 1 963,60 лв. са възстановени от Община Ценово в ЦБ с платежно нареждане от 23.03.2023 г. – възстановени средства в бюджета (различни от възстановените нецелево разходвани средства)
    Средства в размер на 17 911, 33 лв., от които: – 16 240,71 лв. целева субсидия – сключените през 2019 г. и 2021 г., договори с превозвачите не отговарят на изискванията на Регламент 1370/2007 г. и на регламентираните задължителни условия от Наредбата, с което не е изпълнено условието на чл.56, ал.1 от същата;
  • 1 670,62 лв. недължимо изплатена от Община Ценово на превозвача компенсация по намалени цени на правоимащите по чл. 19, т. 6 от Наредбата, лица получаващи пенсия. Сумата в размер на 17 911,33 лв. е възстановена по време на финансовата инспекция в ЦБ с платежни нареждания от 28.03.2023 г. и 29.03.2023 година. Също така по време на инспекцията, сумата от 1670, 62 лв. е възстановена от превозвача по сметка на Община Ценово.
Сподели: