адфи лого

АДФИ ще извърши проверка в Община Сливо поле след подаден сигнал

Във връзка със заявление за достъп до обществена информация, вх. № ЗИ-01-12/13.03.2023 г. в Агенция за държавна финансова инспекция, съдържащо твърдения, които могат да бъдат квалифицирани като сигнал по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, за неспазване на разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор в Община Сливо поле, област Русе, директорът на АДФИ Стефан Белчев уведоми подателя за следното:

Постъпилото заявление по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция е разгледано от постоянната комисия по чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция (ППЗДФИ). Заявлението е в съответствие с изискванията на чл. 4 от ППЗДФИ, поради което от комисията е извършена оценка за ефективността от възлагането на финансова инспекция въз основа на критериите, посочени в чл. 5, ал. 2 от ППЗДФИ.

Финансова инспекция в Община Сливо поле ще бъде възложена по реда на чл. 8б от ППЗДФИ, съобразно административния капацитетна агенцията.

Задачата на финансовата инспекция ще бъде свързана с проверка за законосъобразност за спазване разпоредбите от Закона за вътрешния одит в публичния сектор за изграждане на звено за вътрешен одит и създаване на одитен комитет в Община Сливо поле към 31.03.2023 г.

Сподели: