Актуализиран е планът за защита при бедствия в Русенска област

Актуализиран е планът за защита при бедствия в Русенска област

Актуализираният вариант на областния план за защита при бедствия в Русенско бе представен по време на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Документът е утвърден от областния управител Данаил Ковачев и неговата цел е да се осигури ефективно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра комуникация, укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, участващи в защитата на населението на територията на региона при бедствия и аварии. „Планът гарантира в най-висока степен сигурността на жителите на областта в случай на кризисна ситуация, причинена от природни катаклизми или човешка дейност. В него са посочени редица детайли, като по този начин на практика се обезпечава пълната готовност на институциите за справяне при извънредни ситуации“, заяви Ковачев.

В заседанието участваха заместник областният управител Георги Георгиев и представители на всички ресорни институции.

Планът се прилага в случай на опасност или възникване на бедствие на част от територията на област Русе или на територията на цялата област. Той касае 13 вида опасности. Сред тях са земетресение, наводнение, горски и полски пожари, ядрена и радиационна авария, снегонавявания и обледеняване, ледоход по р. Дунав, свлачища, епидемии, големи транспортни произшествия и др. Специално внимание е отделено на опасността от нефтени разливи възникнали при инциденти, свързани с корабоплаването по река Дунав или бреговата инфраструктура. В този случай е предвидено провеждането на специална операция по ликвидиране на разлива, както и за недопускане на евентуалното замърсяване до сондажите и кладенците, разположени в непосредствена близост до реката. Необходимо е да се отбележи, че няма сериозна опасност от подобни разливи на този етап.

Припомняме, че областният план за защита от бедствия определя целите и връзката с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия до 2030 г. и опасностите и рисковете от бедствия на територията на Русенска област, мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия, както и мерките за защита на населението. Той указва разпределянето на задълженията между отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки, средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите, начина за взаимодействия между съставните части на единната спасителна система, реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при опасност или възникване на бедствие, реда за обявяване на „бедствено положение“, мерките за възстановяване и т.н. Съгласно законовите изисквания този план се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 години, като винаги при необходимост може да се променя. Всички представители на институции получиха плана на електронен носител.

Сподели: