съдебна палата русе

Актуална информация за работата на Окръжен съд – Русе в условията на пандемия

Във връзка с решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10.11.2020 и 17.11.2020 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗИДЗМДВИП), Окръжен съд – Русе обявява, че към настоящия момент всички дела се насрочват и разглеждат своевременно при спазване на всички противоепидемични мерки.

В изпълнение на ал. 4 от ЗИДЗМДВИП Окръжен съд – Русе призовава страните и пълномощниците по делата да заявят електронен адрес, на който да получават съобщения и книжа по производствата. Подаването на съдебни книжа, по които се образуват дела, следва да става преимуществено по пощата или чрез куриер. Съдебните книжа могат да се подават с  квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) или на обявения от съда електронен адрес courtruse@gmail.com . Препоръчително е справките по делата да се извършват по телефон, имейл или на интернет-страницата на съда. Деловодителите ще призовават страните по телефон, там където това е възможно. Така ще се намали риска от заразяване на призовкарите, които поради естеството на работата им, са най-уязвимите служители. Делата се насрочват регулярно, но те няма да се проведат, ако призоваването се провали.

Времето за достъп до канцелариите продължава да е от 9.30 ч. до 11.30 ч. преди обяд и от 15.00 ч. до 16.30 ч. след обяд.

Влизането в Съдебната палата е задължително с поставена на лицето предпазна маска. На входа всеки посетител трябва да дезинфекцира ръцете си. Не се допускат лица с грипоподобни симптоми, като за целта се извършва и термометричен контрол.

В сградата се допускат само граждани, дошли за получаване на административни услуги в посоченото по-горе време за достъп, както и страни по делата, техни процесуални представители, свидетели и вещи лица, съобразно часовете на откритите заседания. Гражданите пред съдебните зали следва да спазват отстояние 1.5 метра един от друг. Участниците в съдебния процес ще влизат в съдебните зали само след като бъдат извикани. Забранено е ползването на пейки и столове в коридорите на Съдебната палата, както и на асансьора, освен за инвалиди  или трудно подвижни хора.

Окръжен съд – Русе благодари за разбирането и съпричастността с усилията ни за опазването живота и здравето както на магистрати и служители, така и на граждани и адвокати. Чрез отговорното поведение на всеки към себе си и околните ще се гарантира продължаване на работата на съда с обичайното темпо.

Сподели: