Александър Георгиев сменя Светлин Абаджиев в „Общински транспорт Русе 1“

Във връзка с писмо от Светлин Веселинов Абаджиев за подаване на оставка считано от 10.01.2018 г. като член на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998, и „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, ЕИК 117690845, в Община Русе постъпи покана за свикване на общо събрание на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, както и предложение до едноличния собственик на капитала за вземане на решения за промяна състава на Съвета на директорите.

С Решение №502/20.04.2017 г. Общински съвет – Русе е дал съгласие Община Русе да закупи 100% от акциите в „ЕГГЕД България“ АД, при което Общината стана едноличен собственик на капитала на търговското дружество. След придобиване на акциите, с Решение №611/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе фирмата на „ЕГГЕД България“ АД се промени в „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД.

С Решение №582/20.07.2017 г. Общинския съвет възложи на представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „ЕГГЕД Русе“ АД, проведено на 30.08.2017 г. да гласуват за промяна на наименованието на „ЕГГЕД Русе“ АД в „Общински транспорт Русе“ АД.

Акционери в посоченото по-горе дружество са: Община Русе – собственик на 35% от капитала и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД – собственик на 65% от капитала на търговското дружество.
С РЕШЕНИЕ № 582, Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г., Общински съвет – Русе избра за членове на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998 – Община Русе, представлявана от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице, Луиза Красимирова Попова и Светлин Веселинов Абаджиев. Със същото решение за членове на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, ЕИК 117690845, са избрани: Светлин Веселинов Абаджиев, Община Русе, представлявана от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице, проф. Росен Петров Иванов.
Уставите и на двете търговски дружества предвиждат съветите на директорите да се състоят от три лица, което налага избирането на нов член, като с настоящото предложение, предлагаме за такъв да бъде избран Александър Георгиев Георгиев.

Както беше посочено по-горе, „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД е акционер в „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, притежавайки 65 % от капитала. Съгласно получената покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, насрочено за 05.01.2018 г. в чийто дневен ред е включен избор на нов член на съвета на директорите, поради което е необходимо да бъдат упълномощени: Светлозар Георгиев Симеонов и Кристиян Кристиянов Галев – представители на Община Русе, и представители на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в общото събрание на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД за това как да гласуват по тази точка от дневния ред.

Днес Общински съвет – Русе упълномощи представителите на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:

1. Освобождаване от длъжност на Светлин Веселинов Абаджиев като член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г.
2. Избор на нов член на съвета на директорите.

Представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството трябва да гласуват „за“

1. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Светлин Веселинов Абаджиев – член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г.
2. Предложат и гласуват за член на съвета на директорите на дружеството Александър Георгиев Георгиев.
Освобождава се от длъжност Светлин Веселинов Абаджиев като член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г. и избира Александър Георгиев Георгиев за член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД.

Кметът на Община Русе поясни, че г-н Абаджиев смята, че не може да се изведе дружеството на печалба. Г-н Георгиев е с близо 14 години управленски опит, като е работил в Общинска банка. В работата си досега показва, че дружеството може да има положителен резултат.

Междувременно заработи и новият сайт на дружеството на адрес – http://www.transport-ruse.com

Сподели:

Още новини от деня