Александър Неделчев ще участва в Общото събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД

В Общински съвет – Русе е получена покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД /ОББ АД/, което ще се проведе на 22.06.2018г от 10.30 часа в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, град София. При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2018г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред. Точка 7 от дневния ред на общото събрание на акционерите предвижда приемане на промени в устава на акционерното дружество. Основната част на предвидените промените са във връзка с изменение в чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за кредитните институции.

Предложението за решение по точка 7 от дневния ред на събранието е подробно изложено в приложената покана за свикване на редовно годишно общо събрание на аксионерите на ОББ АД. По силата на чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества представителите на съвета в Общото събрание на акционерите следва да вземат предварително писмено решение от Общинския съвет, когато се предвижда гласуване за промяна устава на дружеството и за увеличаване на неговия капитал. Съгласно Решение № 47/30.11.2015г представител в общото събрание на акционерите на ОББ АД е Александър Неделчев. Община Русе притежава 0.000127 % от капитала на ОББ АД.

Предстои Общински съвет – Русе да упълномощи Александър Неделчев, в качеството му на представител на Община Русе в Общото събрание на „Обединена Българска Банка“ АД, да гласува „ЗА“ по точка 7 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2018г от 10.30 часа в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, град София, а при липса на кворум – на 09.07.2018г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Сподели:

Още новини от деня