съветници март 2024

„АМОР ДУЛСЕ – ВВ“ ЕООД ще може да изгради пергола в обект в кв. Дружба 3

В общинска администрация е постъпило заявление от „АМОР ДУЛСЕ – ВВ“ ЕООД, с искане да бъде учредено право на строеж за изграждане за навес (пергола) с площ 77 кв.м. разположен в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост.

Бившите имоти, образували поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, са били предмет на отчуждителни производства за групово, държавно и кооперативно изграждане на жилищни блокове. Отчуждителните производства са извършени и мероприятията са реализирани. На основание §42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и §7, ал.1, т.3 от ЗМСМА, имота, предмет на разпореждането, е частна общинска собственост.

Съгласно предоставена скица предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, е предвидено изграждане на навес (пергола) с площ 77 кв.м. в ПИ с идентификатор 63427.4.640. Навеса (пергола) ще бъде свободно стояща, няма да има конструктивни елементи, които да я свързват към сграда с идентификатор 63427.4.638.7, респективно към самостоятелен обект в нея.

Комисията по общинска собственост е разгледала преписката и с Протокол №3/18.03.2024 г. дава своето съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на навес (пергола), ситуиран в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 по КККР на гр. Русе, с площ от 20 090 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе представляващ УПИ ΙΙ-За жилищно строителство и озеленяване в кв. 645, с адрес на имота гр. Русе, кв. „Дружба – 3“ – общинска собственост, по реда на чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, след решение на Общински съвет Русе.

Предложеното разпореждане не е включена в „Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“.

Пазарната стойност на отстъпваното право на строеж, определена от лицензиран оценител е в размер на 4 815,80 лева (четири хиляди осемстотин и петнадесет лева и осемдесет стотинки).

Нормативната стойност на правото на строеж, определена съгласно Решение на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 1 958,00 лева (хиляда деветстотин петдесет и осем лева).

Данъчната оценка на описаното право на строеж, съгласно Удостоверение издадено от дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 2 237,60 лева (две хиляди двеста тридесет и седем лева и шестдесет стотинки).

Днес Общински съвет – Русе допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. за учредяване възмездно право на строеж за навес (пергола) с площ 77 кв.м. разположен в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на строеж в размер на 4 816 лева.

Съветниците одобриха провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане навес (пергола) с площ 77 кв.м. разположен в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост, при начална тръжна цена от 4 816 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Сподели: