Анелия Петрова е новият секретар на РИК - Русе

Анелия Петрова е новият секретар на РИК – Русе

В Централната избирателна комисия с вх. номер НС-15-294 от 01.04.2021 г. е постъпило предложение от Пламен Дулчев Нунев – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ за промяна в състава на РИК номер 19 – Русенски. Предлага се на мястото на Николай Иванов Братованов – секретар на РИК, да бъде назначена Анелия Недкова Петрова – досегашен член на РИК, а на мястото на Анелия Недкова Петрова да бъде назначена Теодора Михайлова Донева, от списъка на предложените резервни членове.


Към предложението са приложени: молба от Николай Иванов Братованов за освобождаването му като секретар на РИК; декларация – Приложение номер 23-НС и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Михайлова Донева са налични в преписката по назначаване на РИК номер 19 – Русенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия освободи като секретар на РИК номер 19 – Русенски, Николай Иванов Братованов и анулира издаденото му удостоверение.

ЦИК назначи за секретар на РИК номер 19 – Русенски, Анелия Недкова Петрова, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

За член на РИК номер 19 – Русенски е назначена Теодора Михайлова Донева от предложения резервен състав.

Сподели: