АОП провери обществена поръчка на ОПУ-Русе

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е проверила на случаен принцип седем процедури за обществени поръчки по член 232 от Закона за обществени поръчки в периода 8-19 август. Това става известно от бюлетин на Агенцията. Агенция „Пътна инфраструктура“ е с обществена поръчка за: „Осъществяване на охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, невъоръжена, денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Русе“ със срок за изпълнение 36 месеца, а прогнозната й стойност без ДДС е 241 491,6 лв. Критерии за възлагане са най-ниска цена, а финансирането й е със средства от Европейския съюз. В становището на АОП се изтъква, че сред основанията за отстраняване на участници от процедурата е и наличието на обстоятелства по член 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) 833/2014. В техническата спецификация е запазен текст, според който избраният за изпълнител участник „се задължава да осигури необходимото оборудване за осъществяване предмета на поръчката за собствена сметка, в случаите на необходимост от доизграждане на изградената в обектите сигнално-охранителна техника /СОТ/“. Възложителят следва да има аргументи, че цитираното задължение на изпълнителя попада в предмета на поръчката, се посочва още в становището на АОП.

Сподели: