бездомно куче Две могили улица Христо Ботев

Апел: Всички граждани на територията на Община Две могили, собственици на кучета, да ги декларират в Отдел „Местни данъци и такси“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С цел овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Две могили и на основание чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), призовавам всички собственици на кучета, навършили 6-седмична възраст, да ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5 от ЗВМД;

2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

На основание чл. 175 от ЗВМД за притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Съгласно чл. 117 от ЗМДТ в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета (чл. 118, ал. 2 ЗМДТ).

Годишният размер на таксата, определен от Общински съвет Две могили е 6,00 лв.

Апелираме към всички граждани на територията на Община Две могили, собственици на кучета, да ги декларират в Отдел „Местни данъци и такси“.

Образец на декларацията по чл. 117 ЗМДТ може да откриете на следния интернет адрес:

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

Сподели: