АПИМП – групова практика „Мегамед“ ще вземе под наем лекарския кабинет в Красен

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие кметът на Община Иваново да сключи договор за наем с д-р Виделина Николова Даскалова, като представител на  „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГРУПОВА ПРАКТИКА –МЕГАМЕД“ ООД за предоставяне на лекарска помощ на населението от с. Красен с предмет: лекарски кабинет с площ от 16,30 кв.м.; манипулационна с площ от 10,67 кв.м.; чакалня № 1 с площ от 12,89 кв.м., разположени на втория етаж и санитарен възел № 2 с площ от 1,5 кв.м., разположен на първи етаж в сграда „Здравна служба“ в с. Красен, построена в УПИ (урегулиран поземлен имот) ІV в кв. 36 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, при граници и съседи: север – улица; изток – УПИ V-402; юг – УПИ VІІ-404 и УПИ VІІІ-405; запад – УПИ ІІІ-400, предмет на Акт за частна общинска собственост № 497/07.06.2011 г. Определена е първоначална месечна наемна цена в размер на 31,73 лв. без ДДС или 38,07 лв. с включен ДДС. Срокът на договора е 10 години, считано от датата на подписването му.

Сподели: