"Артемида моделс Русе" иска да закупи общински имот в землището на Мартен

„Артемида моделс Русе“ иска да закупи общински имот в землището на Мартен

Време за прочитане: 2 мин.

В Община Русе е постъпило заявление с вх. №ОИ-10-29/16.03.2021 г. от „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ“ ООД, ЕИК: 200237478, представлявано от управителя Илия Весков Маринов, с искане за закупуване на поземлен имот с идентификатор 47336.10.82, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 1 153 кв.м., в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, шеста категория при неполивни условия.

За имота е съставен АЧОС №9427/01.10.2019 г., вписан под №122, том 33, Н.Д. 6830, ДВР 12687, вх.рег. №12944 от 03.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

За имотът – предмет на заявителския интерес, няма сключен договор за отдаването му под наем.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 3848,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение изх. № ДО003054/27.04.2021 г., издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 194,91 лева.

В свое заседание Комисията по общинска собственост с Протокол №16/26.04.2021 г. дава своето съгласие за откриване на процедура за продажба на гореописаният имот чрез публичен търг с явно наддаване, след решение на Общински съвет – Русе.

Становището на Кмета на Кметство – гр. Мартен, относно продажбата на общинския имот, е положително.

За имота – предмет на заявителския интерес, няма сключен договор за отдаването му под наем.

Предложеното разпореждане не е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2021 г.“

Предстои общинските съветници в Русе да допълнят годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.10.82, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 1 153 кв.м., в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, шеста категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9427/01.10.2019 г., вписан под №122, том 33, Н.Д. 6830, ДВР 12687, вх.рег. №12944 от 03.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 3 848,00 лева.

Чака се съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.10.82, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 1 153 кв.м., в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, шеста категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9427/01.10.2019 г., вписан под №122, том 33, Н.Д. 6830, ДВР 12687, вх.рег. №12944 от 03.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 3 848,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Сподели:

Още новини от деня