ВиК-Асоциация-Спасов

Асоциация по ВиК ще проведе свое заседание днес в Русе

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. Същите се председателстват от областните управители на административните области, в които попадат съответните обособени територии.

Съгласно чл. 198в, ал. 6 от ЗВ и чл. 10, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл.21, ал. 1 от ПОДАВК, общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание.

В тази връзка в Община Русе е постъпило писмо от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе с покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено на 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, като съгласно изискванията на изменението на Правилника за организацията и дейността на АВиК от 12.01.2021 г. е определена и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, при следния проект за дневен ред:

  1. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 г.
  2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 г.
  3. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 г.
  4. Други.

Към поканата за редовно заседание са приложени:

1. Отчет за дейността на АВиК – Русе за 2023 год.;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. на АВиК – Русе;

2. Проект на бюджет за 2024 г. на АВиК – Русе .

На основание чл.198е, ал.3 и 5 от ЗВ, в компетентността на Общински съвет – гр. Русе са вменени правомощия да определя представител на Община Русе и мандат, при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе, както и да съгласува позицията на представляващия Общината по въпросите от дневния ред, определени за разглеждане на насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

ОбС – Русе гласува при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Здравка Великова – заместник – кмет, да представлява Община Русе на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за провеждане в посочените ден, час и място.

Представителят на Община Русе е упълномощен да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, както следва:

1. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 г.

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 г.

3. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 г.

4. Други.

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, се оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

Оправомощаването и позицията на представителя на Община Русе, определени с настоящото решение са актуални и валидни при провеждане на заседанието на определената резервна дата – 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в зала Зала № 1 на Областна администрация – Русе.

Сподели: