АСП получи за безвъзмездно управление сграда във Ветово

Общински съвет – Ветово актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2021 година, като в раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ., в точка Г „Имоти, които Община Ветово има намерение да предостави за безвъзмездно управление“ добавяме следните имоти:

Имот
 Град Ветово, ЕКАТТЕ 10803
1.Имот ЧОС, представляващ Гараж №2 с площ 20,77 кв.м., актуван с АЧОС №2672 от 04.02.2014 г., разположен в приземния етаж на „Комбинирана сграда – 2 етажа, жилища, магазини и гаражи“, находяща се в УПИ VII-1103, кв.99 по плана на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Съветниците дадоха своето съгласие да се предостави на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на териториалната й структура – Дирекция „Социално подпомагане“ – град Ветово за срок от 10 години безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Гараж №2 с площ 20,77 кв.м., актуван с АЧОС №2672 от 04.02.2014 г., разположен в приземния етаж на „Комбинирана сграда – 2 етажа, жилища, магазини и гаражи“, находяща се в УПИ VII-1103, кв.99 по плана на град Ветово.

Чрез предоставянето на горецитирания имот – общинска собственост ще се подпомогне работата на служителите от териториалната структура на Дирекция „Социално подпомагане“ – град Ветово.

Сподели: