АСП: Предвидени са помощи за деца без право на наследствена пенсия

На 23.10.2018 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. От 01.01.2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта ще се предоставя независимо от доходите на семейството и детето, на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето и живеят постоянно в страната, при условие, че детето няма право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната.

Месечната помощ ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава помощи за детето по реда на Закона за закрила на детето.

Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година.

Месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.

Сподели: