“Астра биоплант” ЕООД изгради стационарна система за измерване качеството на атмосферния въздух в Дунавска индустриална зона “Тегра”

Във връзка  с решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнинина територията на ДИЗ -“Тегра”, заради характера на производствената дейност, “Астра биоплант” ЕООД изгради стационарен пункт за измерване качеството на атмосферния въздух в Зоната.

Стационарният пункт премина четиринадесет дневен тестов период и вече измерва следните замърсители: СО (въглероден оксид), NO2 (азотен диоксид), О3 (озон), SO2 (серен диоксид), NH3 (амоняк), фини прахови частици (ФПЧ) – PM1.0, PM2.5 и PM10. Към пункта е монтирана също и метеорологична станция за измерване на температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане и посока и скорост на вятъра, информират от дружеството.

Оборудването е разположено в централната част на ДИЗ -“Тегра” на територия на „Булмаркет груп“ ЕАД. Местоположението на пункта и следените замърсители са съгласувани предварително с РИОСВ – Русе.

След извършване на задълбочено проучване на възможностите за измерване на горепосочените замърсители и предлаганите технологии на пазарадружеството избрапредложението на Технически университет – София за изграждане на системата, която се състои от електрохимични сензори. Всеки един от използваните сензори е сертифициран с СЕ маркировка и е калибриран (индивидуално за всеки сензор) от производителя, като правилното функциониране и достоверността на измерваните данни се гарантират от доставчика на оборудването – Технически Университет – София.

Системата е оборудвана с цифров и комуникационен (GSM / GPRS / Bluetooth) модул с възможност за отдалечен мониторинг и комуникация с мобилни устройства за предаване на данни, като ще бъде предоставен достъп за преглед и анализ на измерваните данни на РИОСВ – Русе и Община Русе.

Очакванията са по-скоро гражданите на Русе и най-вече на Мартен да са информирани за състоянието на въздуха в района. Извършваните и до този момент замервания не са отчитали данни, които да представляват замърсяване на въздуха или превишаване на нормите за съответните замърсители.

Сподели: