темида съд дело

АС при РАК отказа временно преустановяване на адвокатската професия на бившия председател на ОИК – Русе адв. Асен Станчев

Във връзка със заявлението от адв. Асен Василев Станчев за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на основание чл.23 ал.1 от ЗА, поради избирането му на длъжност –Старши юрисконсулт по служебно правоотношение в отдел ”Административно и правно обслужване ” в РЗОК-Русе и след полученият заверен препис на Заповед №1/08.10.2020г.  на Управителя на НЗОК, с която е назначен Асен Василев Станчев на длъжност „Старши юрисконсулт ” в отдел „Административно и правно обслужване” на РЗОК-Русе и същият е встъпил в длъжност на 12.10.2020г.

Искането на адв. Асен Василев Станчев за временно преустановяване упражняването на  адвокатската професия е недопустимо, счита Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе. Той отказа временно преустановяване на адвокатската професия на адв.Асен Василев Станчев тъй като не са налице предпоставките на чл.23 от Закона за адвокатурата.

Адвокатският съвет предвид данните към заявлението се самосезира на основание чл.22 ал.1 т.2   във вр. с чл5 ал2 т.2 и т.3 от ЗА , поради което на основание чл.22 ал.2  от ЗА поканва адв. Асен Станчев на следващото заседание на Адвокатският съвет за изслушване.

Сподели: