рампа за инвалидни колички зала дунав

Барчето в СК „Дунав“ ще бъде отдадено под наем

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем, за срок от 10 години, като заведение за обществено хранене без продажба на алкохол, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6.4 – публична общинска собственост, със застроена площ от 55 кв.м., с предназначение – за търговска дейност брой нива на обекта – едно, разположен в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6, разположена в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ № 6, спортен комплекс „Дунав“, ет. 1, обект № 4, обект на АПОС № 9521 / 01.11.2019 г.

 СК „Дунав“ се посещава както от деца в различни възрасти, така и от граждани. Описаният по-горе обект е функционирал до настоящия момент като заведение за продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки, въз основа на договор за наем, прекратен поради изтичане на срока на наемното отношение. Към настоящия момент същото не се използва и не е обект на наемно правоотношение поради изтичане на срока на предходно сключения договор за наем. Това обуславя необходимостта от отдаване под наем на обекта, съобразно законоустановените процедури. Описаният обект не представлява спортен такъв по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗФВС, не е включен в актуалния списък на спортните обекти на Община Русе по чл. 104, ал. 1 ЗФВС, обуславящо предоставянето на СОС 63427.7.782.6.4 по общия ред на ЗОС.

Свободни имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след Решение на Общински съвет-Русе, съгласно чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години, като заведение за обществено хранене без продажба на алкохол, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6.4 – публична общинска собственост, със застроена площ от 55 кв.м., с предназначение – за търговска дейност брой нива на обекта – едно, разположен в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6, разположена в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ № 6, спортен комплекс „Дунав“, ет. 1, обект № 4, обект на АПОС № 9521 / 01.11.2019 г., с начална тръжна месечна наемна цена 206,00 лв. без ДДС.

Сподели:

Още новини от деня