началникът на отдел "Активна политика на пазара на труда" в дирекция "Бюро по труда" - Русе Калина Борисова

Безработицата в Община Русе остава на рекордно ниски нива и през януари – 3.4 %

началникът на отдел "Активна политика на пазара на труда" в дирекция "Бюро по труда" - Русе Калина БорисоваПрез декември 2017 г. постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 213. Започналите работа безработни с работническа професия са 55, специалистите са 96, а тези без квалификация – 62. От всички устроени на работа 112 са жени, а 45 са младежи. Постъпилите на работа безработни с трайни увреждания са 15, висшистите – 69/32,4%/, продължително безработните 20. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 157 души. На първичния трудов пазар са наети 197 безработни, а по програми, мерки и схеми за заетост – 16. Това съобщи по време на пресконференция днес началникът на отдел „Активна политика на пазара на труда“ в дирекция „Бюро по труда“ – Русе Калина Борисова. /на снимката/

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 224, като 205 от тях са на първичния трудов пазар – предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много са заявени от отрасъл машиностроене /72/. Следват шивашко и текстилно производство /35/, предоставяне на услуги /17/, туризъм /12/, образование /9/ и др.

Като най-търсени през декември могат да се посочат следните професии: детегледач, машинен оператор шиене, машинен оператор, производство на части за автомобили и производство на мебели, спомагателен работник в шевно производство, гладач, общи работници, учители, чистачи и др.
На субсидирания трудов пазар в община Русе през декември са обявени 19 СРМ, 18 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през декември е 467 души /460 новорегистрирани и 7 с възстановена регистрация/, с 92 по-малко спрямо ноември. Изходящият поток от безработни лица също намалява и се състои от 371 души /с 86 по-малко спрямо ноември/.

Броят на регистрираните безработни нараства, което е характерно за края на годината и в края на декември за община Русе те са 2757, което е с 95 повече спрямо ноември. Равнището на безработица в края на декември 2017 г. за община Русе е 3.4% , с 0,11 % повече от предходния месец, но с 3.7 процентни пункта под това за страната. За декември равнището на регистрираната безработица за страната е 7,1% .
Като търсещи работа лица са регистрирани и 115 заети, 39 учащи и 78 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ бележат леко намаление и към края на месеца са 299 /с 10 по-малко спрямо ноември/.

По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо ноември: специалисти – 42,0%, без специалност – 29,7%, и с работнически професии – 28,3%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през декември също не се рзличава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1483 /54%/, хората с висше образование са 776 /28%/, а тези с основно и по-ниско образование са 498 /18%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 36,3% /1002/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 396, относителният им дял е – 14,36%.

Регистрираните лица с намалена работоспособност са 300.

Сподели:

Още новини от деня