Безработицата в Община Русе

Безработицата в Община Русе остана на рекордно ниско ниво през ноември

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 310. Започналите работа безработни с работническа професия са 97, специалистите са 140, а тези без квалификация – 73. От всички устроени на работа 171 са жени, а 70 са младежи. Постъпилите на работа безработни с трайни увреждания са 19, висшистите – 106/34,2%/, продължително безработните 20. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 264 души. На първичния трудов пазар са наети 222 безработни, а по програми, мерки и схеми за заетост – 42. Това съобщи днес директорът на дирекция „Бюро по труда“ – Русе Галина Димитрова.

Общо обявените през м.ноември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 372. Отчита се намаляване на търсенето на работна сила. На първичния трудов пазар са обявени 340 СРМ. От частния сектор са обявени 276 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени от отрасъл машиностроене /143/. Следват администрация и управление /36/, транспорт/30/, търговия/19/, създаване и разпространение на информация и творчески продукти /9/, образование/6/ и др.

Като най-търсени през м.ноември могат да се посочат следните професии: социален асистент, опаковач-зареждач пром. производство, машинен оператор шиене, машинен оператор, производство на части за автомобили и производство на мебели, спомагателен работник в шевно производство, шивач, гладач, общи работници, шофьор, международни превози и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.ноември са обявени 32 СРМ, 26 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през м.ноември е 559 души /548 новорегистрирани и 11 с възстановена регистрация/, с 30 по-малко спрямо м.октомври. Изходящият поток от безработни лица също намалява и се състои от 457 души /с 43 по-малко спрямо м.октомври/.

Броят на регистрираните безработни нараства, което е характерно за края на годината и в края на м.ноември за община Русе те са 2662, което е с 39 повече спрямо м.ноември 2016г. Равнището на безработица в края на м.ноември 2017г. за община Русе е 3.29% , с 0,09 п.п повече от предходния месец, но с 3.64 процентни пункта под това за страната. За м.ноември равнището на регистрираната безработица за страната също се увеличава спрямо м.октомври и е 6,93% . Като търсещи работа лица са регистрирани и 115 заети, 41 учащи и 76 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ бележат леко повишение и към края на месеца са 309 /с 27 по-малко спрямо м.октомври/.

По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо м.октомври: специалисти – 41,4%, без специалност – 30,4% и с работнически професии – 28,2%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през м.ноември не се различава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1417 /53%/, хората с висше образование са 753 /28%/, а тези с основно и по-ниско образование – са 462/19%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,2% /990/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 380, относителният им дял е – 14,27%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 309.

Сподели: