Без такси за децата на задължително обучение в детската градина и филиалите и в Община Борово за времето на пандемичната обстановка до края на годината

Общински съвет – Борово прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово, както следва:

§ 1. В ЧЛ.23 се създава ал.9( нова)

„(9) Родителите, настойниците или приемните родители на деца, записани в детска градина и подлежащи на задължително обучение две години преди първи клас, през 2021 г. не заплащат такси и разходи за храна за периода от 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г. и от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Наредбата е в сила от 1 април 2021 година.

Сподели: