Без такси за храна на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование в община Борово

Общински съвет – Борово прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово

§ 1.  В Глава Втора, Раздел Трети на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово чл. 23, ал. 9 се изменя така:

Родителите , настойниците или приемните родители на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование на 4, 5 и 6-годишна възраст не заплащат такси и разходи за храна за периода на учебно време. „

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово влиза в сила от 01.10. 2021 година.

Сподели: