Без такси за яслите и детските градини в Община Ветово след промяна в общинска наредба през този месец

С Решение No 13 от 08.08.2017 г. Административен съд – Русе отмени разпоредбата на чл.36, ал.2 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Ветово. Това налага прецизиране на текстовете на целия чл.36, с оглед осигуряване на по – голяма яснота при тълкуването им.

Много социално слаби семейства на територията на Община Ветово нямат възможност да пускат децата си на детска градина. Това води до липсата на мотивация и ранно отпадане на децата от образователната система в страната. С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в градини и яслена група. С такава крачка пряко ще се повлияе на проблемите от демографската криза и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в Община Ветово. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с ниски възможности.

Съгласно Решение на Министерски съвет No 373 от 5 юли 2017 г. се създава Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Целта е пълен обхват и задържане в детските градини и училищата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, преодоляване на проблема с обхващането и преждевременното напускане на образователната система. Ранното включване в предучилищно образование и възпитание, допринася за по – доброто интегриране в училище и предотвратява отпадането на ученици от
образователната система. С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини, ще се увеличат обхватът и средната месечна посещаемост на децата в детските заведения. Ще се гарантира по – добрата финансова осигуреност на институциите в предучилищното
образование – ще се увеличат делегираните от държавата средства, получени по единни разходни стандарти, определени с акт на Министерския съвет, заради по – големия брой деца, посещаващи детските заведения. Този факт ще подобри условията за игра,
обучение и възпитание на децата в детските градини, което ще доведе до по – добро усвояване на българския език, социализация на децата в ранна детска възраст и по – добра подготовка за училище.

По този начин Община Ветово ще се превърне в социална община, която стимулира младите хора да останат и се развиват тук на територията на общината, а не да се ориентират към големите градове.

Необходимо е създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение изпълнението на чл. 68, ал. 1 от ЗПУО, Наредба No 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование. Това поражда необходимостта да бъдат определени такси за предоставяните допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини. Предстои и приемане на Наредба за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово.

С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще се гарантира безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца, на които поне единият от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ветово. Ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в градини и яслена група. Това ще мотивира родителите децата им да посещават редовно детските заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната подготовката на децата при постъпването в училище. С въвеждането на безплатна детска грижа, ще се повишат шансовете на всички деца, осигурявайки им равен достъп и старт да участват активно в социалния и обществения живот на България. Премахването на таксите би облекчило семейния бюджет. С приемане
на предложеното изменение и допълнение на Наредбата ще се постигне прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на община Ветово.
С допълване на наредбата ще се създадат условия за осъществяване на възможността за организиране на почасови, съботно-
неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на
територията на община Ветово, чрез определяне на ясни финансови правила.

Сподели:

Още новини от деня