В Спортен комплекс „Ялта“ се състоя официалното откриване на обновената спортна зала на Ученическата спортна школа

Бивша гардеробна в СК „Ялта“ е предоставена безвъзмездно на УСШ – Русе

В отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе, е постъпила Докладна записка с вх. №31-03-7/10.05.2022 г. от Директора на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе, БУЛСТАТ: 827144825, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, с искане да им бъде предоставено за безвъзмездно управление помещение (бивша гардеробна) в спортен комплекс „Ялта“, представляваща част с площ 30 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 49,50 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет. 1, обект 11, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, предмет на АПОС №6205/31.03.2010 г.

Помещението ще се използва за обезпечаване на образователния процес на групите по ориентиране  и лека атлетика към ОЦПЛР – УСШ, както и за административно обслужване на Ученически игри.

Към настоящият момент по реда на чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост, правото на управление спрямо частта от самостоятелния обект е отнето от ОП „Спортни имоти“.

Решение бе взето от общинските съветници днес.

Сподели: