съдебна палата русе съд прокуратура

Бивша главна счетоводителка е ощетила ПГМ “Юрий Гагарин” – Русе с близо 18 хил. лева

Районен съд – Русе осъди В.С.Ц. да заплати на Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” гр. Русе 18130 лв, представляващи неправомерно извършвани плащания със средства на ПГМ “Юрий Гагарин” гр. Русе за покриване на месечни вноски по лични заеми към СУВС-ВСКУ-Русе за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г., заедно със законната лихва, считано от 09.06.2017г. до окончателното изплащане, като отхвърли същия иск за разликата до 18140 лв. В.С.Ц. трябва да заплати на Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” гр. Русе сумата 2048.47 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Русенския окръжен съд.

Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” гр. Русе е била в трудово правоотношение с В. по трудов договор от 01.02.1993г., по силата на който тя е изпълнявала длъжността “Главен счетоводител”. С Допълнително споразумения от 11.01.2017г. трудовото й възнаграждение е определено в размер на 770 лв. Поради констатирано несъответствие относно начисленото трудово възнаграждение по ведомостите на ответницата и превода за погасяване на нейни задължения към СУВС-ВСКУ-Русе била инициирана проверка въз основа на заповед на Началника на Регионалното управление по образование в гр. Русе. Проверката била извършена за периода 30.01.2017г. – 02.02.2017г. от комисия от трима членове от Регионално управление по образование гр. Русе и приключила с изготвянето на Констативен протокол вх. №05-КП-026/07.02.2017г. В същия е отразено, че сумата 18140 лв е незаконосъобразно преведена на СУВС-ВСКУ-Русе. Ищецът твърди, че ответницата целенасочено е отклонявала парични суми от банковата сметка на училището, с които е покривала свои лични парични заеми към СУВС-ВСКУ-Русе за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г., вместо те да бъдат покривани чрез удръжки от месечното й трудово възнаграждение. Общият размер на преведените суми за покриване на лични заеми на ответницата възлиза на 18140 лв, с която сума гимназията е ощетена и й е причинена умишлено вреда. Моли ответницата В.С.Ц. да бъде осъдена да заплати на Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” гр. Русе сумата 18140 лв, представляваща неправомерно извършвани плащания със средства на ПГМ “Юрий Гагарин” гр. Русе за покриване на месечни вноски по лични заеми към СУВС-ВСКУ-Русе за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г., заедно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.
Със Заповед №492/28.02.2017г. трудовият договор с ответницата е бил прекратен, считано от 02.03.2017г. на основание чл.326, ал.1 КТ.

Сподели:

Още новини от деня