Бившето училище в кв. Средна кула ще приеме част от потребителите в ДСХ „Възраждане“

Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

В тази връзка всички съществуващи домове за стари хора следва да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите и критериите за качество на специализирана социална услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГВХ)” – справка Приложение № 13,Стандарти 3 и 4 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за качество на социалните услуги по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

За осъществяването на тази цел е необходимо да се предприемат действия за привеждане в съответствие на изискванията за брой потребители (максимум 120 лица) на „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания”. ДСХ „Възраждане” е най-големия на територията на гр. Русе с капацитет 234 лица. Потребителите са настанени в стаи, които не отговарят на новите изисквания на зададените функционални характеристики, поради което значителна част от тях трябва да бъдат предислоцирани в други нефунциониращи обекти със същото предназначение, или в други сгради, които да бъдат приведени (адаптирани) към съответните изисквания на предоставяната услуга.

Подходящ обект, който може да поеме част от потребителите на ДСХ „Възраждане” е в кв. Средна кула. Община Русе предвижда промяна предназначението на съществуващ строеж от училище в дом за социална услуга „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)”. Реконструкция, ремонт и пристрояване ще се извърши на разгъната застроена площ (вкл. полуподземен етаж и пристройка) на обекта по предварителни данни от 4 500 м2. Дворната площ е 7 000 м2. В момента сградата е нефункционираща. Двуетажната сграда е строена в периода 1940-1950 г. Пристройката представлява недовършен строеж от 90-те години на миналия век, изградена с Разрешение за строеж № 874а /12.08.1986 год.

Сподели: