учителски дом русе александровска

Бившият дом на учителя в Русе ще бъдат превърнат с европари в младежки център

На електронната страница на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Външни европейски програми“ е Програмен оператор по Програмата.

Целта на процедурата е да бъдат изградени младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора и осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора на възраст между 15 и 29 години, вкл. и на тези от уязвимите групи.

С оглед на гореизложеното Община Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе покана. Сградата, в която се предвижда да бъде изграден младежки център в град Русе, се намира на ул. „Александровска“ №29 (бивш Дом на учителя), номер по предходен план 718, кв. 72, поземлен имот с идентификатор 63427.2.718 съгласно Акт №9440 за публична общинска собственост.

Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 000 000 евро. Няма изискване за съфинансиране. Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи в рамките на 36 до 50 месеца, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Поема се ангажимент за осигуряване на устойчивост – предназначението на сградата – обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

сн. РусеИнфо

Сподели:

Още новини от деня