Бившият рентген в бивата поликлиника на Две могили ще бъде отдаден под наем

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост No 3725 от 24.03.2015 година на Кмета на Община Две могили, а именно: Триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1, със застроена площ 492 кв.м., с предназначение „Здравно заведение” /бивша Поликлиника/, находяща се в гр. Две могили, на ул. „Христо Ботев” No 19.

Към момента сградата разполага с незаети помещения, които могат да се предоставят под наем за осъществяване на специализирана доболнична медицинска помощ по договор с РЗОК гр. Русе. Има проявен интерес за наемане на свободните помещения във функционално обособена част „бивш рентген”, състоящ се от четири кабинета и коридор с полезна площ 110 кв.м в „Здравно заведение” /бивша Поликлиника/, гр. Две могили, ул. „Хр. Ботев” No 19.

Общинските съветници дадоха своето съгласие да бъдат отдадени под наем за осъществяване на специализирана доболнична медицинска помощ по договор с РЗОК чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване свободните помещения във функционално обособена част „бивш рентген”, състоящ се от четири кабинета и коридор, с полезна площ 110 кв.м., находящи се на първи етаж в „Здравно заведение” в триетажна масивна сграда, строена през 1973975 година, с идентификатор 20184.1.1565.1 /бивша Поликлиника/, в имот с идентификатор 20184.1.1565 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили при граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.2785, изток имот с идентификатор 20184.1.1152 и юг имот с идентификатор 20184.1.1147, предмет на Акт за публична общинска собственост No 3725 от 24.03.2015 година на Кмета на Община Две могили.

Имотът ще бъде отдаден под наем след провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 10 години. Базисната месечна наемна цена за квадратен метър за недвижимия имот, съгласно т. 4 от Приложение No 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба No 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе е 0.20 за кв.м.

Сподели: