Бившият физкултурен салон в ПГЗЗП е превърнат в спортен център за бокс

На електронната страница на Министерството на младежта и спорта е обявена процедура за предоставяне на средства по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения. Съгласно условията на програмата приоритетно се финансират проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Управителят на боксов клуб „Русе“ е заявил желание, ръководеният от него клуб да разшири и модернизира тренировъчната си база. Към настоящия момент клубът упражнява своята дейност в спортен комплекс „Дунав“ под зрителските трибуни, помещение, неподходящо за дългосрочно провеждане на тренировки. Предвид спортните постижения през последните години на възпитаници на клуба и настоящото местонахождение на залата за бокс са необходими неотложни дейности по обособяване на модерна и функционална зала.

Спортният клуб отговаря на изискванията по чл. 6 ал. 2, от Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения от Министерството на младежта и спорта. Вписан е в Националния регистър на лицензираните спортни организации под номер  №1-013-150.

Във връзка с гореизложеното Община Русе е разработила проектно предложение за „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в гр. Русе“.

Обект на проектното предложение е спортен салон, представляващ част от сграда на бивша ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ (Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване), находящ се на ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2. Съгласно АОС № 8096/12.08.2016 г. имотът е частна общинска собственост с обща площ от 15 895 кв.м., представляващ комплекс за образование, състоящ се от 5 отделни сгради. Сградата с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ от 496 кв.м, представлява спортен салон отдаден с моя Заповед № РД-01-1619/29.06.2017 г. за безвъзмездно управление на ОП „Спортни имоти“. Сградата с идентификатор 63427.7.771.4 със застроена площ от 66 кв.м, с предназначение  на Промишлена сграда, представлява топла връзка, която също е обект на интервенция по настоящото проектно предложение. Целта е топлата връзка също да бъде ремонтирана, за да се улесни достъпа на трениращите до залата за бокс.

Заложените в проекта строително-ремонтни дейности предвиждат извършване на текущ ремонт на съществуващ физкултурен салон, треньорски стаи, съблекални, санитарни помещения и топла връзка. Създаването на по-добри условия и наличието на модерна и функционална спортна база ще даде възможност за пълноценен спортно-тренировъчен процес на състезателите, включително и на нови желаещи да спортуват.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения, не се изисква съфинансиране. Прогнозната стойност на разходите по реализиране на проекта са в размер на 257 542, 16 лв. с ДДС и ще се финансират изцяло от ММС.  

Общинският съвет даде преди година своето съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за обект: „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в гр. Русе“ гр. Русе, община Русе, и одобрява проекта за „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в гр. Русе“, гр. Русе, община Русе, находящ се на ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, в сграда с идентификатор 63427.7.771.4 със застроена площ 66 кв.м и сграда с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ от 496 кв.м, описани в АЧОС №8096/12.08.2016 г.

В момента завършва ремонт на зданието. /на снимките/ Днес той бе инспектиран от министъра на младежта и спорта Красен Кралев.

Сподели:

Още новини от деня