Бившият язовир в Брестовица ще бъде обработваема земеделска земя

Община Борово направи инвестиционно предложение за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по КК и КР на село Брестовица, община Борово от територия, заета от води и водни обекти с НТП: Язовир в обработваема земеделска земя. То обаче попада в обхвата на т. 1. „Селско, горско и водно стопанство”, буква „г” – „първично залесяване и обезлесяване с цел промяна предназначението на земята” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

На 26 май 2016 година ОбС-Борово реши даде своето съгласие да се пристъпи към извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир с имотен №000129 с обща площ 17,169 дка в местността „Над хижата” в землището на село Брестовица – публична общинска собственост с АОС №134/27.02.2001 г. Тогава съветниците възложиха на Кмета на Община Борово да възложи изготвянето на работен проект за извеждане от експлоатация и ликвидация на язовира. В тази връзка бе допълнена и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2016 г., приета с Решение №36/17.12.2015 г. на ОбС-Борово.

Сподели: