сметна палата

Бивш и настоящ депутат, двама бивши зам. – областни управители и кмет в Русенско сред установените с несъответствия в имуществените декларации от Сметната палата

Сметната палата публикува Списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г.

Списъкът съдържа имената на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), за които проверката по чл. 7 е приключила със заключение за несъответствие. От Сметната палата са установени:

– 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.

– 128 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 01 януари до 10 ноември 2017 г.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен лицата по чл. 2, ал. 1 от закона и техните съпруг/а, и ненавършили пълнолетие деца.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите, председателят на Сметната палата, ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” – Резултати от НАП.

ЗПИЛЗВДДД има за цел да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности. Утвърдените през годините система на деклариране и механизъм на проверка, служат като ефективен инструмент за прозрачност, за превенция и за борба с корупцията. Публикуваната информация дава широка възможност на други заинтересовани лица да провеждат необходимите разследвания. Систематичното публикуване и систематичната проверка на декларациите за имотно състояние, съставляват важен елемент на всяка ефективна система за противодействие на корупцията, осигурявайки прозрачност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности.

В списъка на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), с ежегодна декларация или уведомление, подадени през 2017 г., за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие. За всички останали лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДДД, които са подали ежегодни декларации през 2017 г., проверката е приключила със заключение за съответствие.

Сметната палата прави следните уточнения:

1. Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени в таблица 13 от ежегодната декларация по ЗПИЛЗВДДД, различни видове доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2016 г.

2. Данните от колони 2 и 3 за длъжност и месторабота на лицата, се отнасят за проверявания период – 2016 г.

Сред посочените лица са: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили. Той не е декларирал придобиване на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с площ от 469 кв.м. в с. Николово, общ. Русе.
Бившият вече народен представител от 19-и МИР – Русе Георги Недев не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 12 563 лв.

В списъка на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали встъпителни и финални декларации през периода от 01.01.2017 г. до 10.11.2017 г., за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие са бившите зам. областни управители на Русенска област Емил Кирилов /Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „СВЕТЛА ИВАНОВА“ ЕООД, гр. Русе/ и Росен Миланов /Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал солидарно задължение по договор за банков кредит в размер на 60 000 евро, в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ от 2 131 кв.м., заедно с построените в него три сгради: масивна промишлена сграда с площ от 445 кв.м., полумасивна промишлена сграда с площ от 264 кв.м. и масивна селскостопанска сграда с площ от 140 кв.м. в с. Ценово, общ. Ценово, собственост на юридическото лице./

Настоящият народен представител от 19-и МИР – Русе Георги Георгиев Стоилов е подал встъпителна декларация през 2017 г. Той не е декларирал данни за съпругата – солидарно задължение по банков инвестиционен кредит в размер на 125 000 лв., в полза на юридическо лице, върху четири броя складове с обща площ от 751,59 кв.м. в гр. Русе, собственост на юридическото лице.

Сподели: