съдебна палата русе съд прокуратура

Бивш затворник поиска чрез русенския съд 400 000 лева обезщетение от ГДИН

Административен съд – Русе остави без разглеждане исковата молба на Х.Б.Х. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/, със седалище: гр. София: 1/ да се установи, че ГДИН е бездействала като не е осъществила необходимия контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и 2/да бъде осъдена ГДИН, със седалище: гр.София да му заплати сумата от 400 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законовите лихви от завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. Производството по адм. дело № 464/ 2017 г. по описа на АС -Русе е прекратено.

В исковата молба се твърди, че Х. с влязла в сила присъда по НОХД №1808/2012 г. на ОС-Русе на 06.08.2012 г. бил осъден на 18 месеца лишаване от свобода, като на 10.08.2012 г. би настанен за изтърпяване на наказанието в затвора в гр. Белене. Според исковата молба при изтърпяване на присъдата претърпял множество вреди, описани в исковата молба, за които претендира обезщетението.

Съдът е констатирал, че в исковата молба не е посочен периодът на престой в затвора в гр.Белене и времето през което се твърди, че са претърпени вредите. На това основание, с определение от з.з. на 11.12.2017 г. съдът е оставил производството без движение като е указал на страната в 7 – дневен срок от съобщаването да отстрани нередовностите на исковата молба като посочи периода на престой в затвора в гр.Белене и съответно периодите, в които е претърпял описаните в исковата молба увреждания от бездействието на администрацията при този престой.

Съобщението с указанията е връчено лично на ищеца на 15.01.2018 г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 22.01.2018 г. /присъствен ден/, до който момент страната не е изпълнила дадените указания от съда. Исковата молба е останала нередовна и на това основание не подлежи на разглеждане. След изтичане на 7-дневния срок, на 24.01.2018 г. от ищеца е постъпила молба с вх.№259/24.01.2018 г. по описа на съда, с която са представени писмени доказателства – удостоверение от 23.01.2018 г. на РРП и писмо на началника в затвора в гр.Ловеч от 22.01.2018 г. относно времето на пребиваване на лицето в затвора в гр.Белене и гр. Ловеч. Съдът намира, че по този начин не са отстранени нередовностите на исковата молба, за които са дадени указания на ищеца. За да е редовно упражнено правото на иск е необходимо да е налице конкретен правен спор, за съществуването на който следва да са наведени от ищеца фактически обстоятелства. Предметът на спора се определя от обстоятелствената част на исковата молба, където страната следва да посочи правопораждащите юридически факти, от които черпи защитаваното субективно материално право и искането. Всички релевантни обстоятелства следва да бъдат наведени от страната с нейни твърдения, а не чрез представяне на доказателства. Последните имат значение за установяване на фактите, включени в предмета на доказване, но те не могат за служат за обосноваване на предявената искова претенция, което е изцяло в задължение на страната, а не на съда по аргумент от чл. 6 ГПК. Указанията, които съдът дава оставяйки искова молба без движение, следва да се изпълнят изцяло в дадения от съда срок. Противното, както е в процесния случай, има за последица оставяне на исковата молба без разглеждане.

Сподели:

Още новини от деня