Бивш магазин в Мартен ще бъде предоставен за нуждите на кметството

/снимка – Недко Недев/ Община Русе е собственик на двуетажна масивна административно-търговска сграда №0.277.3, със застроена площ от 543 кв.м., с предназначение: Друг вид обществена сграда, изградена  в поземлен имот №0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, представляващ УПИ VIII-277 – Общински център в кв. 18 А, с площ от 7 656 кв.м., съгласно действащия регулационен план на град Мартен, отреден за обществено застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Христо Ботев“ №7.

За имота и ситуираните в него сгради е съставен АПОС №7332 от 02.09.2014 г., вписан под №139, том 30, н.д.5904, дв.вх. 11848 от 12.09.2014 г. по описа на Службата по вписванията – Русе. Част от сграда №0.277.3, представляващо помещение с площ 82,59 кв.м., разположено в югозападната част на първи етаж от сградата, е била предоставена под наем за магазин с договор за наем, който е прекратен, считано от 01.11.2022 г.

С писмо, наш вх.№10-12-55/04.11.2022 г. Кметът на Кметство – гр. Мартен е изразил желание помещението (бивш магазин) да им бъде предоставено за нуждите на кметството.

Предстои на 13 декември Общински съвет –  Русе да реши да се предостави безвъзмездно за управление на Кметство – Мартен част, представляваща помещение (бивш магазин) с площ от 82,59 кв.м., разположено в югозападната част на първия етаж на двуетажна масивна административно-търговска сграда №0.277.3, със застроена площ 543 кв.м., изградена в поземлен имот №0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277 – Общински център в кв. 18 А, с площ от 7 656 кв.м., с адрес: град Мартен, ул. „Христо Смирненски” № 7, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., вписан под №139, том 30, н.д.5904, дв.вх. 11848, вх. №12076 от 12.09.2014 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

Сподели: