Благодарение на добрата организация на ОП „Чистота“ и на работещите в него в сравнение с предходната 2022 година е постигнато намаление на общото количество отпадъци

ОбС – Две могили прие информацията за работата на Общинско предприятие „Чистота”за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г.

ОП „Чистота“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и финансирането на предприятието е в рамките на одобрената от Общински съвет гр. Две могили План-сметка за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ за всички населени места в общината.

Съгласно Чл. 4. (1) от Правилник № 8 основните дейности, осъществявани от Общинско предприятие „Чистота“ са: озеленяване и поддържане на обществени територии, градини, паркове и детски площадки; сметосъбиране и сметоизвозване на неопасни битови отпадъци за обезвреждане; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване; превоз на товари и пътници; поддържане на уличното осветление на територията на община Две могили; поддържане и ремонт на уличната и на общинската пътна мрежа; строително-ремонтни дейности; предоставяне на услуги на физически и юридически лица, съобразно наличната механизация, по цени, определени в Наредба № 5; осъществяване на аварийно-спасителни дейности; поддържане в нормално експлоатационно състояние на общинското имущество.

Общинско предприятие „Чистота” извършва дейността по сметосъбиране и сметоизвозване с четири специализирани транспортни средства – МАН – ТГС 320 СКАНИЯ – Р250, МЕРЦЕДЕС – „Мултилифт“ и трактор „БЕЛАРУС“. В изпълнение на тези дейности ежемесечно се изготвя График, утвърден от директора на ОП ”Чистота”.

Трябва да се отбележи, че благодарение на добрата организация на предприятието и на работещите в него в сравнение с предходната 2022 година е постигнато намаление на общото количество отпадъци.

Поддържането на териториите за обществено ползване е част от отговорностите на общината регламентирани в ЗУО, ЗООС и свързаните с тях поднормативни актове. В изпълнение на тези ангажименти, ОП „Чистота“, през отчетния период е извършило редица дейности, довели до създаването на добри условия на живот в населените места от общината.

Сподели: