Близо 1/4 от населението на Русенска област е бедно

Близо 1/4 от населението на Русенска област е бедно

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При
изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на
бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в
областта. През 2021 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана –
съответно 343 и 355 лв., а най-високата – в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите
Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в
областите Стара Загора – 28.3%, София – 25.8%, Сливен – 25.2%, и Бургас – 25.2%. Най-нисък е
относителният дял на бедните в областите Силистра – 10.2%, Габрово – 11.1%, Благоевград и
Разград – по 15.1%.

Линията на бедност за 2021 г. нараства спрямо 2020 г. в почти всички области. С най-голямо
нарастване са областите Монтана (с 31.5%), Плевен (с 25.9%), Шумен (с 23.0%), Габрово (с 22.9%),
Разград (с 22.7%) и Сливен (с 22.6%). Намаление в размера на линията на бедност спрямо
предходната година се наблюдава в областите Силистра (с 5.6%) и Смолян (с 0.7%).
Област Габрово е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 8.8%, а с най-високо
равнище е област Стара Загора – 26.1%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на
бедност – 9.1%, при 30.4% за област Стара Загора и 30.3% за област Русе.

В областите Русе, Кюстендил, Разград, Ямбол, София, София (столица), Сливен, Перник,
Търговище, Смолян и Плевен относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям
с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В пет области – Силистра,
Ловеч, Видин, Пазарджик и Хасково, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при
жените.

Сподели: