ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили ще бъде включена в списъка на средищните детски градини в Република България за учебната 2020/2021 година

Близо 1/4 са пътуващите деца към детската градина в Две могили деца от други населени места

Общински съвет – Две могили разгледа информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили за учебната 2022/2023 и проблемите, които стоят пред ръководството.

Създадена е организация на детските групи и обхвата на децата: За учебната година децата са разпределени в шест групи, сформирани по възрастов принцип с обхват от 2- до 7-годишна възраст. Те носят собствени имена, избрани от педагогическата колегия и децата. Общият брой на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца е:

към 15 09.2022г. – 75 деца

към 31.05.2023г. – 79 деца

През периода е обогатена материалната база, като финансирането е било както от
собствения бюджет, така и от дарители, сред които най-много са самите родители. Все
още на дневен ред стои необходимостта от подмяна на вратите, изгнили в долната си част.
Част от помещенията се нуждаят от подмяна на осветителните тела с енергоспестяващо
осветление.

За изнесената група в село Кацелово е постъпило само едно ново заявление за
двегодишно дете. След постъпването на две от децата в групата в първи клас, за новата
учебна година в изнесената група ще останат само 7 деца, от които в задължителна предучилищна възраст са 4 деца: две четиригодишни деца, едно 5-годишно дете и едно шестгодишно дете. Останалите деца са: две – на възраст 3-години и едно на 2 годишна възраст. Едно от четиригодишните деца е пътуващо от Каран Върбовка. Групата в Кацелово ще остане извън списъка на защитените детски градини, което ще се отрази върху бюджета за следващата календарна година.

Пътуващите деца към детската градина в Две могили деца от други населени места
/по данни към месец юни / са 22. Утвърденият щат за учебната 2022/2023 г. е 30 броя, а именно: 12 педагогически –и 18 непедагогически персонал. Педагогическият е 1 директор, 1 старши учител, 9 учители, 1 педагог. Медицинският специалист на кабинет и 1 общ работник са на пряко подчинение на директора на детската градина и работодател Кмета на Община Две могили. Предоставено ни е и разпределението по възрастов обхват на персонала. По-голямата част са млади хора, които постоянно се квалифицират. Участват в различни национални програми, разработват проекти, които печелят.

Сподели: