община русе

Близо 1.5 млн. лева приходи от наеми общинска собственост отчита Община Русе за по – малко от година

Близо 1.5 млн. лева приходи от наеми общинска собственост отчита Община Русе за по – малко от година. По – точно – за периода 01.11.2017 г. – 30.09.2018 г. те са в размер на 1 409 894,38 лв.

Процесът по управление на имоти – общинска собственост се предхожда от тяхното проучване, изготвяне на предложения до Общинския съвет (за имоти – публична общинска собственост), решение на Общински съвет, обява за стартиране на процедура за отдаване под наем, изготвяне на тръжна и конкурсна документация и провеждане на съответната процедура за отдаване под наем.

За периода 01.11.2017 г. – 30.09.2018 г. в Общински съвет – Русе са внесени 36 предложения, свързани с управление на имоти – общинска собственост, чрез отдаването им под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване; както и за отдаване под наем на клубни помещения на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза; за приемане на начална наемна цена след експертна оценка на независим лицензиран оценител и др.

Организирани и проведени са 49 бр. публични търга с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – сгради и терени публична и частна общинска собственост. Изготвени са 266 броя заповеди за организиране на процедури за отдаване под наем на общински обекти, за спечелили участници тръжните процедури и заповеди за последващ контрол на сключените договори за наем. Сключени са 204 броя договори за наем за обекти – общинска собственост. Подготвени са 78 броя писма за заплащане на обезщетение, съобразно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите.

Проведени са публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за търговска дейност за Мартенски базар 2018 г. и Коледен базар 2017 г., от които в общинския бюджет са постъпили приходи от внесени наемни вноски за периода на базарите, в общ размер на 22 752 лв.

Ежедневно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените договори и редовността на плащанията на наемните цени.

Съгласувани са 51 броя схеми и проекти, дадени са становища за извършване на търговска, рекламна, промоционалнa дейност, циркове, изложения, фестивали и др.;

Във връзка с организиране и провеждане на Пролетен панаир на Русе, е сключен договор за временно и възмездно ползване на част от терен – общинска собственост в гр. Русе, Парк на младежта, по алея „Младост“, с внесена такса за ползване на терена – 30 688 лв.

Сподели: