Община-Бяла-2023

Близо 100 хил. лева очаква да се съберат през 2024 година от месечни отчисления по ЗУО Община Бяла

ОбС – Бяла разгледа днес докладна записка относно разходване на средства, събрани от Община Бяла за месечни отчисления по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр.108 от 30.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) и §21 от Закона за управление на отпадъците. Събраните средства през първото тримесечие на 2023 година са били 40 хил. лева, тоест за година размерът възлиза на около 100 хил. лева. Предполага се, че такъв ще бъде размерът и през настоящата година. Те могат да се изразходват за закупуване на нови съдове за смет и пр. Кметът на Община Бяла Димитър Славов отбеляза, че ще трябва да се мисли какво ще се прави след 3 – 4 години предвид изчерпващия се капацитет на 1 клетка, като ще се потърси финансиране за изграждане на втора клетка на регионалното депо за отпадъци. Той припомни, че от 1 януари 2025 година ще има нов начин за определяне на такса „Битови отпадъци“.

Сподели: